Syntaktická stavba dobře organizovaného psaného textu bývá sevřená a návaznost jeho jednotlivých složek natolik zřejmá, že ji jako lingvisté dokážeme analyzovat a vzájemné vztahy složek identifikovat; můžeme určit, kde jsou věty hlavní a jak jsou k nim připojeny věty vedlejší, a zpravidla také dovedeme posoudit, jak správně interpunkčně vyznačit vztahy mezi větami, hlavními i vedlejšími. […]

Kategorie: Články, Články, Skladba

Teoretické uvedení Již delší dobu se nejen v českém kontextu vedou diskuse o tom, jakým směrem by se měla ubírat výuka gramatiky (srov. Hausenblas, 1996; Lefstein, 2009). Argumenty přibližující se jednomu či druhému pojetí výuky gramatiky jsou v podstatě vystavěny na různých představách toho, jaké kompetence si jedinec musí osvojit, aby adekvátně ovládl určitý jazyk. Na jedné straně […]

Vstupní odkaz k řadě zásadních studií ZDE. Jednotlivé části: Preliminária Čeština a dějiny Dynamika českého lexika a lexikologie Kapitoly ze syntaktologie češtiny K české fonetice a pravopisu Komunikační situace a styl Pragmatické aspekty češtiny Souvětí současné češtiny Úvahy o české morfologii  

Upozorňujeme na několik článků, jež se zabývají podobou češtiny na sociálních sítích: Lucie Jílková: O češtině (na netu) Zdeňka Hladká: Pravopis v současné korespondenci mladých Zdeňka Trachtová: „Nová čeština“ plná překlepů a smajlíků. Na sítích spíš mluvíme než píšeme    

Dotaz: Můj syn se připravuje na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium a při studiu jsme narazili na několikanásobný přísudek. Vzhledem k tomu, že literatura se velmi různí v názorech na několikanásobný přísudek a související rozlišení věty jednoduché od souvětí, jsem vás chtěla požádat o ujasnění této problematiky. Prosím o posouzení následujících vět/souvětí: Chlapec vykřikl a rozběhl se. […]

Dotaz: Ve větě Třetím faktorem hrajícím hlavní roli v růstu obchodní jednotky Flat Glass jsou srovnávací klíčové ukazatele, které se používají pro hodnocení výkonů, a zlepšování a  optimalizaci procesů bych potřebovala zkontrolovat opodstatněnost poslední čárky – patří sem, nebo ne? Věta je myšlena takto: V1 + V2 (tedy nejde o vloženou vedlejší větu uvozenou spojkou […]

Znovu doporučujeme: Když se algoritmy stanou pojistným mechanismem Článek popisuje, jakým způsobem probíhá práce s algoritmy ve výuce českého jazyka na druhém stupni základních škol, a to na příkladu syntaktického učiva. Na základě kvalitativního výzkumného šetření dochází k závěru, že učitelé algoritmy zpravidla redukují do podoby tzv. pojistného mechanismu, který však trpí několika deficity – žákovským […]

Dotaz: Mohli byste nám prosím poradit, zda je správná varianta bez čárky mezi dvěma souřadně spojenými přívlastkovými větami? Případně o doporučení správné verze? Zde je ono souvětí: Jednou z možností je propojení s tématy a otázkami, které nemají jednoznačnou odpověď  a nutí tak žáky ke kreativnímu myšlení. (Má zde jít o souřadné spojení vyjadřující  významově, […]

Dotaz: Prosím o zodpovězení následujícího dotazu: Pokoj je uklizen.  Je uklizen je přísudek slovesný, nebo přísudek jmenný se sponou, kde uklizen je jmenný tvar přídavného jména uklizený? Děkuji za odpověď. S pozdravem paní E. T. Odpověď ASČ: Vážená tazatelko, spojení pokoj je uklizen se podle všech relevantních bohemistických příruček určuje jako přísudek slovesný v opisném […]