Jazyková a literární poradna Asociace češtinářů byla založena v květnu 2013 na základě smlouvy ASČ s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Jazyková poradna ÚJČ byla již roky předtím zcela zahlcena nesčetnými dotazy uživatelů naší mateřštiny a pracovníci ústavu se nemohli plně koncentrovat na vlastní výzkumnou práci. Asociace češtinářů tak po dohodě s ÚJČ převzala část jeho poradenské agendy.
Původním záměrem bylo zodpovídat především dotazy týkající se výuky českého jazyka a literatury na základních a středních školách a též pomáhat vysokoškolským studentům bohemistiky. Přestože jsme toto zaměření deklarovali na webových stránkách ASČ, velice brzy – vlastně hned od samého počátku existence naší poradny – začaly přicházet i jazykové dotazy, jež se školskou problematikou přímo nesouvisejí. Rozhodli jsme se zodpovídat i ty.

Naši činnost provádíme zcela bezplatně a chápeme ji jako službu veřejnosti.

Co tedy zájemci o poradenství ASČ mohou od této rubriky očekávat?
1. Zodpovídáme dotazy týkající se výuky českého jazyka, slohu a literatury na základních a středních školách, a to dotazy přicházející jak od učitelů, tak i od žáků.
2. Pomáháme s metodikou výuky češtiny na ZŠ a SŠ, zejména u odborně i didakticky obtížnější učební látky.
3. Poskytujeme rady vysokoškolským studentům bohemistiky, např. ohledně psaní seminárních a ročníkových prací, didaktiky češtiny aj.
4. Zodpovídáme jazykové dotazy široké veřejnosti, a to i ty, které nesouvisejí přímo s výukou; na tomto poli se do jisté míry stýkáme se stejnou činností Ústavu pro jazyk český AV ČR. Tyto dotazy se mohou týkat kteréhokoli jazykového plánu, tedy zvukové stránky jazyka, nauky o slovní zásobě, tvoření slov, tvarosloví i skladby.
5. V rámci možností se zabýváme i dotazy na původ českých slov (etymologie), na přejímání, význam a užití slov cizího původu v češtině, na problematikou typografickou.

Jaké služby naše poradna neposkytuje?
1. Zásadně nevypracováváme za žáky domácí úkoly. (V nejednom případě nám byly adresovány dotazy, jež se tvářily jako studijní problém, ve skutečnosti však šlo zjevně o snahu žáků přenést zadaný školní úkol na poradnu ASČ.)
2. Nezodpovídáme běžně dotazy, jež přesahují rámec bohemistiky (např. žádost o stanovisko, zda ten či onen termín z oblasti biologie apod. je „správný“) nebo jež cílí na ryze organizačně-praktické problémy (např. kde a kdy se pořádají jazykové kurzy).

Důležité upozornění
Protože pracujeme ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, prosíme potenciální tazatele, aby se před zasláním dotazu vždy nejprve podívali do normativních příruček, zejména do online Internetové jazykové příručky ÚJČ na odkazu (http://prirucka.ujc.cas.cz/), popř. jen prirucka.cz. Zájemci zde naleznou odpovědi na 99 % dotazů týkajících se běžných jevů. Dalšími normativními příručkami jsou Slovník spisovné češtiny (vždy poslední vydání) a Pravidla českého pravopisu (vždy poslední vydání a pouze z nakladatelství Fortuna nebo Academia). Pro gramatiku lze doporučit publikaci Základní mluvnice češtiny autorů V. Styblík-M. Čechová-P. Hauser-E. Hošnová (SPN, a. s., 2004). Užitečné je i nahlédnout do Českého národního korpusu na odkazu https://www.korpus.cz/. ČNK neposkytuje teoretická poučení ani normativní stanoviska, ale ukazuje, jak vypadá živá čeština, jak se u nás skutečně mluví a píše v každodenní komunikaci.

Kam adresovat dotazy pro poradnu ASČ?
Napište e-mail na adresu poradna@ascestinaru.cz. Telefonicky neodpovídáme.
Jednodušší dotazy zodpovídáme e-mailem nejčastěji do 3 pracovních dnů, složitější do 7 až 10 dnů. Vyhrazujeme si právo zveřejnit na webu ASČ takové dotazy, jež by mohly zajímat širší okruh uživatelů naší mateřštiny, a též dotazy týkající se obtížné látky školské. (Autory dotazu uvádíme vždy jen iniciálami jejich jmen.)

Od r. 2013, kdy poradna ASČ zahájila svoji činnost, do r. 2020 jsme zodpověděli cca 800 dotazů, z toho přes 140 jsme zveřejnili na našem asociačním webu. Naleznete je po rozkliknutí druhého pododdílu rubriky Poradna ASČ. Konkrétní problematiku lze dohledat pomocí našeho webového vyhledávače po zadání klíčového slova či spojení (např. skloňování, stupňování, přídavné jméno, původ slova apod.).

Poradnu ASČ vede autor učebnic českého jazyka a literatury, zkušený středoškolský učitel a vysokoškolský didaktik češtiny PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.