Dotaz:Rádi bychom si ujasnili správnost psaní -i, -y v příčestí minulém u živých rostlin rodu mužského a u bakteriofágů.Nerozumíme, proč se píše stromy stály, keře rostly a podobně, když jsou rostliny rodu mužského a živé, tedy zřejmě rodu životného.Bakteriofágy byly dlouho označovány za neživé, ale v současnosti jsou dle Wikipedie oficiálně označovány jako tzv. živé nebuněčné […]

Dotaz:Obracím se na vás s dotazem ohledně modálních sloves a z toho plynoucího určování druhů přísudků ve větě. Je slovo umět modálním slovesem?Setkala jsem se v různých materiálech s tím, že někde je slovo umět označeno za modální sloveso, tvoří tak přísudek slovesný složený (Ema vždycky uměla krásně zpívat). Pokud by to ale modální sloveso […]

Dotaz:Ráda bych se zeptala, zda slovo „hodně“ musí být vždy příslovcem. Ve větě Maminka usmažila hodně řízků se zdá být neurčitou číslovkou.Paní Z. Š. Odpověď ASČ:Jak Slovník spisovné češtiny, tak starší Slovník spisovného jazyka českého a též největší slovník češtiny, Příruční slovník jazyka českého, zařazují slovo hodně mezi příslovce. To má oporu zejména v té skutečnosti, že dotazované slovo […]

Dotaz:Obracím se na Vás s prosbou o názor na větnou konstrukci typu: Tito hlodavci jsou jedněmi z nejčastěji se vyskytujících savců na poli. Můj laický názor je, že je sice věta gramaticky správná, ale lexikálně neobratná, či snad dokonce nesprávná. Zatímco spojení jeden z… považuji za běžné a správné (Tento hlodavec je jedním z nejčastěji […]

Dotaz:Chtěl bych Vás požádat o radu, které z následujících variant jsou přípustné:1. V případech, kdy by zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.2. V případech, kdyby zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.3. V případech, když by zpracovatel vyplnil toto políčko, vrátila by se chyba.Pokud by se jednalo o větu bez úvodního v případech, použil bych pouze variantu […]

Dotaz:Ráda bych se zeptala, zda je třeba zařadit rčení Všude dobře, doma nejlépe mezi věty jednočlenné s přísudkem jmenným beze spony a Chyba lávky mezi větné ekvivalenty.Paní L. Š. Odpověď ASČ:1. Ad Všude dobře, doma nejlépeV tomto případě se příručky různí. Dnes se preferuje spíš pojetí elidované (tj. vypuštěné) spony; pak by každá z obou konstrukcí byla přísudek jmenný […]

Dotaz:Prosím o radu. Jak určit kategorii času u slovesa nezaslouží v souvětí Nejmladší z dětí je často chváleno, i když si to nezaslouží?Paní I. M. Odpověď ASČ:Sloveso /ne/zasloužit (si) je podle Slovníku spisovné češtiny vidu dokonavého, a tedy tvoří budoucí čas pomocí tvaru času přítomného. Podobně zanechat – zanechám, zastoupit – zastoupím. Je ovšem pravda (a to […]

Dotaz:Ráda bych Vás požádala o radu, jak nejlépe přistupovat k určování slovních druhů těchto slov: abych, abys, abychom, kdybyste, kdyby atd. Slova aby a kdyby vnímám dle stavby věty jako částice nebo příslovce. O jaký slovní druh se však jedná, když se pojí se slovesem a tvoří podmiňovací způsob, např. kdybych věděl, co mám dělat… […]

Dotaz:Potřebovala bych poradit se slovotvorným procesem ve slovech chlapecký, zámecký. Základová slova jsou chlapec a zámek. Předpokládám, že v obou případech slova vznikla odvozením pomocí formantu -ck/ý/. Ve slově zámek je společná část (slovotvorný základ) záme- a formant -cký? A ve slově chlapec? Tam je společná část chlapec-. Nevím, jak to vysvětlit. A jak je […]