Dotaz:Ráda bych Vás požádala o radu, jak nejlépe přistupovat k určování slovních druhů těchto slov: abych, abys, abychom, kdybyste, kdyby atd. Slova aby a kdyby vnímám dle stavby věty jako částice nebo příslovce. O jaký slovní druh se však jedná, když se pojí se slovesem a tvoří podmiňovací způsob, např. kdybych věděl, co mám dělat… […]

Dotaz:Potřebovala bych poradit se slovotvorným procesem ve slovech chlapecký, zámecký. Základová slova jsou chlapec a zámek. Předpokládám, že v obou případech slova vznikla odvozením pomocí formantu -ck/ý/. Ve slově zámek je společná část (slovotvorný základ) záme- a formant -cký? A ve slově chlapec? Tam je společná část chlapec-. Nevím, jak to vysvětlit. A jak je […]

V poslední době dorazily do Poradny ASČ dva velmi podobné dotazy na psaní komplikovaných složených číslovek. V první chvíli vypadaly některé spíše jako recese, ale usoudili jsme, že tazatelky skutečně potřebují znát příslušná pravidla pro svoji praxi a že zodpovězení jejich dotazů snad pomůže i těm uživatelům naší mateřštiny, kteří se s tzv. velkými čísly […]

Dotaz:Obracím se na Vaši poradnu s dotazem týkajícím se náležitého gramaticko-sémantického užití výrazu závorka. Konkrétně si nejsem jista, zdali by se pro určitý text mezi dvěma závorkami (tzn. mezi dvěma interpunkčními znaménky, tedy mezi levou a pravou závorkou) mělo používat označení text v závorce, anebo text v závorkách – běžně se totiž setkávám s oběma a nepodařilo se […]

Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách […]

Soubor archivovaných dotazů a (k 14. 10. 2020) 12 948 odpovědí Příklad: Dotaz: Dohromady, zvlášť, nebo se spojovníkem?Konkrétní dotaz: Psaní slova „poškole“ dohromady jsem odvozovala od zápisu slov poškoláctví, poškolák, která se píšou dohromady.Klíčové slovo: poškolák Odpověď: Obrat „být po škole“ má opravdu významovou spojitost se slovy poškoláctví a poškolák, ale přesto se píše zvášť, zatímco slovo poškolák (psané […]

Dotaz:Prosím o názor týkající se psaní čárky v následujícím souvětí: Věřím, že s našimi produkty budete spokojena, a budeme se těšit na Vaši návštěvu. Dle mého názoru se jedná o oddělení vedlejší věty čárkou vepředu i vzadu, proto zde musí být dvě čárky. Mojí oponenti však argumentují, že čárka před a se nepíše.Paní L. K. Odpověď […]

Dotaz:Je slovo rozmístnění nějaký nespisovný archaismus? V Internetové jazykové příručce jsem našel pouze rozmístění. Tedy rozmístnění je určitě nyní nespisovné. Přesto nacházím spoustu výrazů v souvislosti s „rozmístněním“ učeben apod.Vůbec nechápu, kde se toto slovo vzalo.Pan J. H. Odpověď ASČ:Dotazované slovo *rozmístnění se skutečně nevyskytuje ve Slovníku spisovné češtiny. Kupodivu lze ale nalézt 4 doklady v nejrozsáhlejším slovníku češtiny, […]

Dotaz:obracím se na Vás s žádostí o odborné posouzení následující otázky, s důrazem na jazykovou a logickou přesnost zadání (nezaměnitelnost) slohové práce: Jaké zadání slohové práce je jazykově a logicky srozumitelné a z pohledu jednoznačnosti zadání slohových útvarů pro žáka nezaměnitelné? Předkládám dvě varianty:1) napište slohovou práci (v publicistickém stylu) v útvaru fejetonu s využitím úvahového postupu; nebo:2) napište úvahový text formou publicistického fejetonu.V této souvislosti jsem učinil […]