Sloupek v časopise Vesmír

Cyklus pěti videí

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Kdo obcuje se zpravodajstvím trochu víc, osvojil si dokonce celá úsloví jako „best in covid“, „ti, co měli přijít, nepřišli“ nebo „vysoké stropy“, které jsou v češtině shodou okolností od roku 2013 v tomtéž šuplíku, jako když se řekne „viróza“. Na druhou stranu, jiná slova pro řadu lidí ztratila smysl, na prvním místě slovo „docházka“ pro zaměstnance. Celý text […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz:Ve spojení jejich pes bude zájmeno jejich určováno jako přívlastek shodný (protože stojí před podstatným jménem), nebo jako přívlastek neshodný (protože nemění tvary)?Paní I. K. Odpověď ASČ:Ve spojení jejich pes je zájmeno jejich přívlastkem shodným. Na tom nic nemění fakt, že je nesklonné. Tvary se sice nemění, ale to jen proto, že jiné prostě nejsou […]

Zpráva ze 17. 12. 2020: Dnešním dnem jsme ukončili cyklus přednášek zimního semestru letošního roku, které se konaly online. Děkujeme všem přednášejícím, že byli ochotni přednášet tímto způsobem. Také děkujeme všem posluchačům a diskutujícím za účast a za překonání všech technických problémů. Jsme Vám velmi vděčni, že jsme se mohli takto setkávat. Záznamy většiny přednášek […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz:Jak určujeme mluvnické kategorie ve spojení přišel jste (Vy – vykáme): jde o 2. osobu čísla jednotného, nebo množného? Odpověď ASČ:Při vykání užíváme 2. osobu mluvnického čísla množného, ačkoli oslovujeme osobu jedinou. Je zde tedy pro vyjádření společenské úcty použit rozpor mezi obsahem a formou: „Vy vypadáte dobře, mladá paní!“Stojí-li ve složeném slovesném tvaru příčestí […]

Na adrese dotazy.ujc.cas.cz byla zpřístupněna databáze dotazů kladených jazykové poradně oddělení jazykové kultury, podpořená programem Národní kulturní identity (NAKI) II. Laické i odborné veřejnosti databáze nabízí nejen možnost poučit se o širokém spektru jazykové problematiky obsažené v dotazech a odpovědích, ale také s dotazovým materiálem systematicky a strukturovaně pracovat (např. vyhledávat ho a třídit podle různých kritérií). Co se stane, když zavoláte do jazykové poradny? (virtuální […]

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Dotaz:Jsem začínající učitelka na ZŠ a narazila jsem na cvičení v učebnici, kdy žáci v 6. třídě mají určit mluvnické kategorie přídavného jména v komparativu, např. k zdravějším pokrmům – určují tedy pád, číslo, rod a druh (navíc též vzor).Chci se zeptat, zda se komparativ bere jako nově vytvořené adjektivum z adjektiva, jak jsme se […]

Z popisu: Do mapy jsou za­řa­ze­ny pře­hle­dy cha­rak­te­ris­tic­kých ná­řeč­ních rysů pří­slu­ší­cí 3 re­gi­o­nům (Če­chy, Mo­ra­va a Slez­sko) a 8 zá­klad­ním ná­řeč­ním ob­las­tem. Ke kaž­dé ná­řeč­ní ob­las­ti jsou při­po­je­ny 2 ukáz­ky au­ten­tic­kých pro­je­vů ná­řeč­ních mluv­čích z kor­pu­su DIALEKT . Ukáz­ky byly zvo­le­ny tak, aby de­mon­stro­va­ly ty­pic­ké ná­řeč­ní rysy da­ných ná­řeč­ních ob­las­tí. Pro kaž­dou ob­last byla vy­brá­na jed­na ukáz­ka ze sta­ré ča­so­vé vrst­vy sbě­ru (od […]