Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách […]

Z autorčiny facebookové stránky: Tradičně se děti ve 3. třídě učí řady vyjmenovaných slov. Co si budeme říkat, spousta slov současným dětem nic moc neříká, protože se s nimi nikterak často nesetkávájí (však ani my ne ). Nahlédla jsem do Českého národního korpusu, jaká je frekvence vybraných vyjmenovaných slov a kde se tato slova vyskytují. […]

Článek přináší základní popis dané formy výukové činnosti; jako konkrétní příklad využívá hodin zaměřených na téma vypravěče a vypravěčské perspektivy. Jiří Hrabal: Jak rozumět literárnímu vyprávění? Příručka ke vzdělávacímu cyklu Učíme se příběhem

Z úvodu studie publikované v časopise Český jazyk a literatura, č. 3, 2021-2022: V literární výchově na střední škole se reprezentantem Čapkova autorského relativismu oprávněně stává Povětroň z tzv. noetické trilogie. Více vypravěčů, více pohledů na jedinou událost, akcent na subjektivní hodnocení ovlivněné individuální zkušeností osobnosti, jejím vzděláním a profesí, společenským postavením, názorem na život… […]

Anotace: Lekce zaměřená na bulvární tisk slouží k základnímu seznámení s tématem a je využitelná především v hodinách mediální výchovy. Cílem lekce je jak znalostní obohacení žáků (bulvár a jeho znaky, etymologie slova bulvár, legislativa), tak formování jejich hodnotové orientace (odmítavý postoj k neetickému a protiprávnímu jednání bulvárních novinářů). Lekce začíná receptivní činností založenou na […]

Přebíráme další výukový materiál Mgr. Terezy Podholové, včetně průvodních řádků: Někdy nechávám vybrat, jindy si losují, pak zase všichni pracují na stejném. Pojímám to trochu jako dílnu, tzn. žáci pracují na svém úkolu, potom konzultují se spolužákem či spolužáky. Teprve potom napíšou finální verzi. Jde nám to pomalu – začínali jsme (vrstevnickou) zpětnou vazbou „jako […]

Z úvodu: S jakými aktivitami se tedy v příručce můžete setkat? Nabízíme např. únikovou hru, projekt, který je možné realizovat v rámci distanční i prezenční výuky, práci s aplikací Padlet, OrgPad, QR kódy a mnohé další. Nechybí však ani práce s textem zaměřená nejen na rozvoj čtenářské gramotnosti. Nabízíme práci se zvukovou nahrávkou, skupinovou práci […]

Anotace: Lekce založená na ukázce z autobiografického románu Hiroo Onody Moje třicetiletá válka propojuje literární a mediální výchovu. Při práci s textem je uplatněna metoda řízeného čtení, která napomáhá porozumění textu. Otázky pokládané během čtení i v rámci navazujících aktivit posilují mediální gramotnost a kritické myšlení žáků.Umělecký text byl vybrán s ohledem na silný životní […]

Anotace příručky, kterou připravili Hana Veselková, Jaroslav Vala a Jiřina Finsterlová. Metodická příručka V říši poezie aneb Jak číst s žáky poezii přináší učitelům českého jazyka a literatury praktické náměty do literární výchovy. V teoretické části poukazuje na specifika poezie a jejího využití ve výuce, odhaluje obtíže, se kterými se učitelé setkávají, a ukazuje možná […]