informuje, nikoli však hostům.

6. Výbor ASČ dále:
a) projedná na nejbližší schůzi věc, požádá-li o to člen ASČ;
b) připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny Stanov ASČ, návrhy další činnosti ASČ;
c) zakládá odborné komise a pracovní skupiny ASČ;
d) přijímá nové členy ASČ v souladu s článkem V/2 těchto Stanov.

6. Předseda výboru ASČ:
a) je statutárním orgánem ASČ, jménem ASČ jedná samostatně;
b) je volen výborem ASČ vyjma ustavující schůzi ASČ ve smyslu čl. IV/2, IV/4 těchto Stanov;
c) je odvoláván pouze členskou schůzí ASČ;
d) řídí činnost výboru;
e) kontroluje činnost pokladníka a rozhoduje o jakémkoli výdaji ASČ podle bodu VIII/3c těchto Stanov.

7. Pravomoci členů výboru nelze delegovat, a to ani plnou mocí člena výboru, na žádnou jinou osobu.

Čl. IX: Revizor občanského sdružení Asociace středoškolských češtinářů

1. Kontroluje činnost ASČ, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

2. Je volen a odvoláván pouze členskou schůzí ASČ; k jeho zvolení i odvolání je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů.

3. Má přístup na jednání výboru a ke všem dokumentům ASČ.

4. Nesmí být členem výboru ASČ a nemusí být členem ASČ.

5. Koná nezávisle na kterémkoli členu výboru i ASČ, a to kdykoli během svého funkčního období; o výsledku každé své revizní akce musí informovat předsedu výboru ASČ neprodleně po jejím ukončení.

6. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu na výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

Čl. X: Zásady hospodaření Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. ASČ je neziskovou organizací. Případné příjmy kromě členských příspěvků budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány výhradně na činnost ASČ.

2. ASČ může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

3. Výdaje ASČ jsou zaměřeny pouze na uskutečňování cílů ASČ podle těchto Stanov.

Čl. XI: Okolnosti zániku Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

V případě zániku ASČ rozhodne o případném zbylém majetku členská schůze.

Čl. XII: Komunikace členů Asociace středoškolských češtinářů,
o. s.

1. Členové ASČ včetně členů výboru ASČ komunikují v zásadních záležitostech doporučenými poštovními zásilkami, e-mailem nebo prostřednictvím simultánních videokonferencí či audiokonferencí. Totéž se týká revizora ASČ.

2. Členové ASČ mimo předsedu a místopředsedu výboru se zavazují neposkytovat médiím, včetně webových portálů, jakékoli informace o činnosti ASČ bez předběžné konzultace s předsedou nebo místopředsedou výboru ASČ.

3. Předchozí bod nikterak neomezuje publikační svobodu členů ASČ v akademickém smyslu, tj. neomezuje jejich příspěvky do odborné literatury, diskusní vstupy na edukační či jiné weby apod.

Dodatek:

Členská schůze konaná dne 22. 6. 2013 rozhodla hlasováním o změně Stanov ve článku VII/2 takto: „Řádná členská schůze se koná nejméně jedenkrát ročně; svolává ji předseda výboru ASČ.“

Stránky: 1 2 3 4

Kategorie: Články, O nás

Zanechat odpověď