Stanovy občanského sdružení
Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

 Čl. I: Název, sídlo, působnost a charakter občanského sdružení Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. Název občanského sdružení je: Asociace středoškolských češtinářů, o. s. (dále ASČ).

2. Sídlem ASČ je: kancelář Jake&James, s.r.o., adresa: 130 00 Praha 3, Roháčova 145/14.

3. ASČ působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky – celá ASČ je místně příslušnou organizační jednotkou.

4. ASČ je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují aprobovaní středoškolští učitelé oboru/předmětu český jazyk a literatura.

 Čl. II: Cíle činnosti Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

Občanské sdružení ASČ si vytyčuje tyto cíle své činnosti:

1. Veřejně prezentovat postoje a názory svých členů, jejichž základní didaktická východiska postuluje ASČ takto:
a) středoškolský obor / předmět český jazyk a literatura je vyučovacím oborem skládajícím se ze tří plně rovnocenných složek, a to jazykové výuky a výchovy, slohové a komunikační výuky a výchovy, literární výuky a výchovy; všechny tři se vyučují se stejnou péčí a intenzitou;
b) středoškolský obor / předmět český jazyk a literatura v části jazykové nejen buduje praktické dovednosti napomáhající kvalitnímu projevu slohovému, ale i rozvíjí – v modifikacích podle typu střední školy – dovednost provádět náročné myšlenkové operace;
c) středoškolský obor / předmět český jazyk a literatura vychází při výuce slohu z poznatků a tradic české funkční stylistiky;
d) středoškolský obor / předmět český jazyk a literatura vychází v oblasti literární výuky a výchovy z práce s textem a literárním dílem a neopomíjí žádnou z jeho složek;
e) maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má být přinejmenším částečně v přímé gesci státu; v rámci této státní gesce má být maximálně objektivizovaná.

2. Navázat a udržovat trvalou odbornou komunikaci s učiteli českého jazyka a literatury (perspektivně i dalších středoškolských oborů) na základních a vysokých školách, a rovněž s odbornými institucemi zabývajícími se problematikou související s předmětem činnosti a s cíli ASČ.

3. Stát se konzultačním orgánem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v otázkách týkajících se středoškolské výuky oboru/předmětu český jazyk a literatura, a to v problematice kurikulární a didaktické, mj. v oblasti problematiky maturitní zkoušky.

4. Organizovat akce zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oboru/předmětu český jazyk a literatura.

Čl. III: Formy činnosti Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. Hlavní formou činnosti ASČ je veřejné informování o cílech, názorech a stanoviscích ASČ k problematice výuky českého jazyka a literatury zejména (ale nejen) na středních školách v České republice, a to především (ale nejen) na webu ASČ.

2. Jiné formy a konkretizaci činnosti stanovuje členská schůze ASČ.

 Čl. IV: Založení Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. Rozhodnutí o založení ASČ je učiněno příslušným prohlášením přímých účastníků ustavující schůze splňujících podmínky článku V/1a)–V/1c) těchto Stanov. Seznam přímých účastníků ustavující schůze eviduje přípravný výbor a následně výbor ASČ.

2. Přímí účastníci ustavující schůze volí na ustavující schůzi v tajném

Stránky: 1 2 3 4

Kategorie: Články, O nás

Zanechat odpověď