V/3b), se vrací alikvotní část ročního příspěvku.

7. ASČ ustavuje status host pro fyzickou osobu, jež sympatizuje a koná v souladu s cíli a činností ASČ, avšak nemůže se stát řádným členem, neboť nesplňuje některou z podmínek členství.

Host:
a) je informován o činnosti ASČ;
b) účastní se členské schůze ASČ;
c) předkládá návrhy, podněty a připomínky k činnosti ASČ;
d) neúčastní se schůze výboru;
e) nemá v ASČ volební právo;
f) nevystupuje jménem ASČ;
g) neplatí členský příspěvek.

Udělení statutu host je v kompetenci výboru ASČ.
Zánik statutu hosta nastává v těchto případech:
a) host požádá výbor ASČ o zrušení svého statutu hosta;
b) Výbor ASČ rozhodne o zrušení statutu hosta z důvodu, že dotyčný host koná v rozporu se Stanovami ASČ.

Čl. VI: Orgány Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

Orgány ASČ jsou:

1. členská schůze (svolává se elektronicky na e-mailovou adresu, kterou členové ASČ sdělili, nebo na poslední jejich známou e-mailovou adresu);

2. výbor a předseda výboru ASČ;

3. revizor ASČ.

Čl. VII: Členská schůze Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem ASČ; může být řádná nebo mimořádná.

2. Řádná členská schůze se koná nejméně dvakrát ročně; svolává ji předseda výboru ASČ.

3. Mimořádnou členskou schůzi svolává:
a) kterýkoli člen výboru ASČ;
b) výbor ASČ, požádá-li o to písemně (i elektronicky) nejméně jedna třetina stávajících členů ASČ; v tomto případě musí být mimořádná členská schůze svolána ve lhůtě do jednoho měsíce od obdržení takové žádosti.

4. Řádná i mimořádná členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nejméně nadpoloviční většina všech členů ASČ, pokud není dále stanoveno jinak. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor ASČ do 60 minut náhradní členskou schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

5. Členská schůze přijímá rozhodnutí tajným hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů ASČ.

6. Členská schůze:
a) schvaluje změny Stanov ASČ a rozhoduje o zániku ASČ;
b) odvolává a volí členy výboru ASČ a revizora;
c) schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu ASČ;
d) rozhoduje o vyloučení členů z ASČ;
e) konkretizuje činnosti ASČ pro další období;
f) stanovuje výši členských příspěvků.

Čl. VIII: Výbor a předseda výboru Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. Výbor ASČ je pětičlenný.

2. Řádným funkčním obdobím výboru ASČ je 730 kalendářních dní ode dne zvolení.

3. Členové výboru jsou:
a) předseda výboru ASČ, výhradně z řad členů ASČ;
b) místopředseda výboru ASČ, výhradně z řad členů ASČ;
c) pokladník, výhradně z řad členů ASČ; jakýkoli výdaj Asociace si musí nechat předem schválit předsedou výboru ASČ;
d) dva další členové ASČ.

4. Výbor je usnášeníschopný, účastní-li se jeho schůze nejméně tři členové, přičemž jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda výboru ASČ. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy; v jeho nepřítomnosti rozhoduje hlas místopředsedy.

5. Výbor řídí ASČ v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je volně přístupná členům ASČ, jež výbor o konání schůze předem

Stránky: 1 2 3 4

Kategorie: Články, O nás

Zanechat odpověď