hlasování pětičlenný přípravný výbor ASČ, a to v tomto složení: předseda, místopředseda, pokladník, člen 1, člen 2. Do přípravného výboru ASČ mohou být navrženi a zvoleni jednak přímí účastníci ustavující schůze, jednak fyzické osoby, jež se osobně neúčastní ustavující schůze, ale splňují podmínky článku V/1a)–V/1c) těchto Stanov a zároveň prokazatelným způsobem vyjádřily již v přípravném období pro ustavení ASČ, tj. nejpozději do 2. 11. 2012, svůj záměr stát se členem ASČ.

3. Přípravný výbor ASČ podnikne neprodleně po svém zvolení na ustavující schůzi kroky vyžadované právním řádem České republiky k právoplatné registraci ASČ u MV ČR.

4. Po právoplatné registraci ASČ se členové přípravného výboru stávají rozhodnutím ustavující schůze bez dalších voleb členy řádného výboru ASČ. Zastávají přitom automaticky po dobu dvouletého funkčního ode dne ustavující schůze ASČ tytéž funkce, do nichž byli zvoleni při volbách přípravného výboru ASČ na ustavující schůzi.

Čl. V: Členství v Asociaci středoškolských češtinářů, o. s., práva a povinnosti členů Asociace středoškolských češtinářů, o. s.

1. Členem ASČ může být pouze fyzická osoba starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům, jež splňuje všechny dále uvedené podmínky:
a) absolvovala magisterské studium oboru český jazyk a literatura na katedře bohemistiky akreditované vysoké školy v České republice nebo magisterské studium oboru český jazyk a literatura na zahraniční univerzitě a byla promována na aprobovaného učitele/učitelku českého jazyka a literatury;
b) vyučovala alespoň dva úplné školní roky obor/předmět český jazyk a literatura na kterémkoli typu státem akreditované střední školy v České republice, bez ohledu na zřizovatele dané školy (u víceletých gymnázií se za střední školu ve smyslu těchto Stanov považují ročníky kvinta až oktáva);
c) vyjádří svou vůli stát se členem ASČ a prohlásí, že splňuje podmínky čl. V/1a), V/1b) těchto Stanov a že souhlasí s cíli činnosti ASČ podle čl. II těchto Stanov.

2. Po ustavující schůzi ASČ je každá další přihláška ke statutu člena či hosta (podle čl. V/7 těchto Stanov) přijímána a následně potvrzena či odmítnuta přípravným výborem ASČ, po právoplatné registraci ASČ jejím řádným výborem.

3. Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení, adresovaného výboru ASČ;
b) rozhodnutím členské schůze o vyloučení z důvodu, že dotyčný člen ASČ koná v rozporu se Stanovami ASČ;
c) nezaplacením členských příspěvků do 62 kalendářních dnů po určené lhůtě;
d) úmrtím člena.

4. Člen má právo:
a) účastnit se činnosti ASČ a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
b) účastnit se členské schůze, volit na ní členy výboru ASČ (nikoli však přímo jejich funkce, vyjma ustavující schůzi podle čl. IV/2, IV/4 těchto Stanov) a revizora a být do výboru nebo do funkce revizora volen;
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti ASČ;
d) podílet se na stanovování cílů a forem činnosti ASČ.

5. Člen má povinnost:
a) dodržovat Stanovy ASČ;
b) naplňovat svou činností cíle ASČ a jednat – zejména při svých veřejných aktivitách – v souladu s cíli ASČ;
c) platit členský příspěvek.

6. Členský příspěvek je stanoven pro první kalendářní rok činnosti ASČ ve výši 520,- Kč na jednoho člena; v dalších letech může být upraven rozhodnutím členské schůze. Člen přijatý v průběhu platebního období platí alikvotní část ročního příspěvku. Členu, kterému zaniklo členství podle Čl. V/3a),

Stránky: 1 2 3 4

Kategorie: Články, O nás

Zanechat odpověď