Léta putování : člověk na cestách v dlouhém 19. století 
Ačkoliv se fenomén putování jako cesty, jež má smysl sama o sobě bez ohledu na svůj cíl či praktický účel, jistě nezrodil až v 19. století, obohatila tato epocha putování fyzické i duchovní o nové podstatné dimenze, například o putování za slavnými umělci. Zejména druhá polovina století s překotnými změnami a novými možnostmi v oblasti lidské mobility, přinesla pak obrovský rozmach cestování všeho druhu. Celkem třicet příspěvků předestírá širokou škálu různých forem lidské mobility podmíněných profesí nebo služební povinností, touhou poznávat, hledáním umělecké inspirace či dobrodružství a mnoha jinými důvody. Cesty byly následně reflektovány a literárně či výtvarně zpracovávány, sami cestovatelé či například příslušníci kočovných řemesel se stávali objektem uměleckého zachycení. Kniha tak nabízí širokou škálu různých oborových přístupů a metod, jak fenomén putování či cestování nově a zajímavě uchopit. Více informací > 
Pozvánky
Marek Nekula: Franz Kafka a exiloví autoři 9. dubna 2024 | 17:00
Ve své přednášce si M. Nekula klade jednak otázku, proč Franz Kafka v exilové literatuře hraje tak významnou roli, jednak otázku, jaké významy exiloví autoři s Kafkou spojují. V obou případech jde o studii recepční. První otázka se dotkne recepce Franze Kafky obecně, druhá povede k vybraným autorům, kteří odešli do exilu v roce 1968: Milan Kundera, Jiří Gruša a především Libuše Moníková. Jde o autory u nichž došlo k jazykovému posunu a spolu s tím i změně modelového čtenáře a cílového publika. Texty se tak sice tematicky nadále vracejí nebo mohou vracet k domovské zemi, neobracejí se však primárně k domácímu nebo exilovému publiku. To má samozřejmě vliv i na výběr a podání témat spojených s domovskou zemí, k nimž patří i Franz Kafka. Přednášku můžete navštívit osobně v dolním sále Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Více informací > 
Jan Wiendl ‒ Josef Vojvodík: Interpretační cesty k básnické skladbě Jana Zahradníčka Znamení moci a české poezii přelomu 40. a 50. let 20. století
 10. dubna 2024 | 18:00
Diskuse o vlastní socialistické kultuře, rozvíjené v krátkém období tzv. třetí republiky, se po únoru 1948 proměnily v tvrdou realitu ideologického diktátu a mocenského násilí, které jako by dávaly za pravdu Zahradníčkově poválečné skepsi v „pokrokové“ směřování československé poválečné společnosti, potvrzovaly jeho rezistenci vůči utopickým sociálním experimentům všeho druhu. Právě skladby jako La Saletta a Znamení moci, ale také útlá sbírka Rouška Veroničina představují jedinečný soubor básnických děl, které v umělecky výsostné, myšlenkově konzistentní formě zakládají řadu výkladových otázek, souvisejících se vztahem poezie k problémům tajemství zla, dějin spásy, vyjádření naděje, angažovaného tvůrčího gesta apod. Přednáška se uskuteční v místnosti č. 18 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (náměstí Jana Palacha 2, Praha 1).  Více informací > 
James A Holmes: Fantasy Fiction and the Imagination in Social Life 
11. dubna 2024 | 16:00 
Literature & Society Laboratory srdečně zve na přednášku Jamese A Holmese (School of Humanities and Social Sciences at Deakin University, Austrálie). Interdisciplinární výzkum Jamese A Holmese se zaměřuje na průnik fantastické fikce a sociální imaginace. V přednášce představí svou disertační práci s názvem “Fantasy Fiction and the Imagination in Social Life”. Po přednášce bude následovat diskuse o metodologických a epistemologických výzvách, s nimiž se badatel během svého výzkumu setkal. Přednáška a následná diskuse jsou součástí cyklu seminářů Sociologie literatury, který probíhá v hybridní formě na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a online (pro připojení na Microsoft Teams použijte přímý odkaz nebo Meeting ID: 397 992 787 846, Passcode: zCCS7n). Více informací >
Building Excellence in International Joint Study Programmes: Lessons from the Czech Republic April 17, 2024 
At the conference, experts from both the Czech Republic and abroad will share their experience with implementing joint study programmes and securing related grant support. The purpose of the event is to provide participants with the necessary information on the topic, share practical experiences with the implementation of joint programmes, and facilitate potential networking with foreign universities. The conference is intended for representatives of all public and private universities in the Czech Republic, as well as anyone involved in the issue of joint programmes, whether in terms of their implementation, financial support, or promotion. More information > 
Slavic National Epic in the Interpretative Network of Romantic Nationalism IV: Comparisons and Transfers April 19, 2024 | 9:30
In 19th century Europe, the Nationalepos was not only a literary but also a political monument, and this dual interest in it was particularly evident among the protagonists of Slavic national movements. How did hitherto unknown or less prestigious texts such as The Tale of Igor’s Campaign, the Manuscript of Dvůr Králové, or the South Slavic epic enter the interpretive network of European Romantic nationalism, what particular canonizing functions did they acquire in the 19th-century art, and what were the social effects of contemporary ideas about the epic? The final workshop in the series of meetings will focus on the techniques of comparison and intercultural transfer through which modern national epic traditions were established in the 19th century. The workshop will take place in the lower hall of the Institute of Czech Literature of the CAS (Na Florenci 3, Prague). To register for the workshop, please send a message to Dalibor DobiasMore information > 
Bohumil Hrabal neidylický. Přehlížené a ukryté aspekty jeho díla
 25.–27. dubna 2024
Městská knihovna Nymburk se spolupořadateli zve na mezinárodní konference ke 110. výročí narození Bohumila Hrabala: Hrabal – synonymum idyly. Aspoň pro většinovou společnost, jež díla Bohumila Hrabala vnímá především skrze filmové adaptace. Jeho tvorba ale skýtá skrytější a překvapivě daleko hojnější aspekt: neidyličnost. Proč právě tento rys Hrabalových textů oslovuje spíše zahraniční čtenáře, přijedou do Nymburka diskutovat znalci nebo překladatelé jeho knih z Francie, Japonska, Německa nebo Polska, kde patří stále k nejčtenějším autorům. Doplní je přední znalci Hrabalova díla z České republiky. Více informací > 
Bohemistický seminář
 Přihlášky do 31. května 2024
Moravská zemská knihovna vypisuje další ročník Bohemistického semináře, který je určen zahraničním bohemistům, tj. překladatelům a univerzitním pedagogům. Jeho hostitelem se tentokrát stane Brno, ale překročíme daleko za hranice brněnských reálií. Důraz bude kladen na aktuální pohledy na jazyková a literární témata, jak je o nich v současnosti přemýšleno na prestižních lingvistických a literárněvědných pracovištích v Brně a v Praze. Bohemistický seminář se uskuteční  14.–19. června 2024. Více informací > 
Call for Papers 
Cenová bilance 18. června 2024
Cenová bilance čili bilanční reflexe aktuální beletrie, kterou pořádají katedra bohemistiky FF UP v Olomouci společně s pražským Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., od roku 2014, navazuje na První bilance, pořádané ÚČL na konci kalendářního roku. Naším hlavním cílem přitom je podněcovat a uskutečňovat vyhledávání, prověřování a potvrzování hodnot současné české i slovenské literatury. Seminář se uskuteční hybridně na FF UK.  Více informací > 
CfP: Mezinárodní bohemistická vědecká konference – Migrace 
Přihlášky do 15. června 2024
Katedra českého jazyka a literatur Univerzity v Záhřebu zve na mezinárodní bohemistickou vědeckou konferenci Migrace. V kontextu úvah o migraci se otevírají otázky o identitě, kořenech, (ne)příslušnosti, hranicích, jazyku, (ne)toleranci, integraci, kulturním dědictví a jeho změnách. Právě pro jeho šíři lze k tématu migrace přistoupit z lingvistického, literárněteoretického a literárněhistorického, kulturologického a historického hlediska. Významnou roli v kontextu otázek o migraci jistě hrají vzdělávání a vyučování. S ohledem na dějiny a současnost České republiky bude toto téma jistě inspirací pro velký počet zajímavých bohemistických a bohemisticko-komparativních prací a rozprav. Konference se uskuteční 26. a 27. září 2024 na Filozofické fakultě v Záhřebu. Více informací >
Příležitosti – granty, ocenění, pracovní místa
Universita Palackého v Olomouci: odborná asistentka/odborný asistent v oboru knižní studia 
Přihlášky do 10. dubna, 2024 
Děkan Filozofické fakulty University Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa (0,5 úvazku) akademického pracovníka Odborná asistentka/odborný asistent v oboru knižní studia na katedře bohemistiky s nástupem od 1. září 2024.

Více informací >
Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR / jaro 2024 
Přihlášky do 12. dubna, 2024 
Ústav pro českou literaturu AV ČR vyhlašuje výběrové řízení na přihlášky kandidátů do Programu perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni postdoktorand, a to nejdéle dva roky po obhájení titulu Ph.D. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské či mateřské dovolená. Úspěšní uchazeči, jimž Akademie věd ČR podporu z Programu perspektivních lidských zdrojů udělí, se od 1. 7. 2024 na dobu řešení schváleného výzkumného projektu stanou zaměstnanci ÚČL AV ČR.

Více informací >
Stipendia Nadačního fondu Františka Topiče pro rok 2024 
Přihlášky do 30. dubna, 2024 
Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2024 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání rozsáhlejší studie, dokončení edičních prací), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. 

Více informací >
Stipendium pro zahraniční studenty bohemistiky 
Přihlášky do 30. dubna, 2024 
Děkan Filozofické fakulty Masarykovy univerzity uděluje šest a Kabinet češtiny pro cizince uděluje čtyři tříměsíční stipendia, každé ve výši 8 000 Kč na měsíc. Stipendium je určeno pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských bohemistických programů zahraničních vysokých škol k podpoře jejich studijních pobytů uskutečňovaných na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ke studiu českého jazyka, literatury a kultury. Stipendium a je udělováno vždy na období podzimního semestru (říjen až prosinec) daného akademického roku. Výuku českého jazyka zajišťuje Kabinet češtiny pro cizince zdarma. Více informací >
Danubius Young Scientist Award 
Deadline for nominations May 3, 2024 
The award seeks to highlight the scientific work and talent of young researchers and enhance the visibility of the scientific community in the region. Moreover, the award encourages young scientists to engage in the scientific examination of the multifaceted issues and questions specifically related to the Danube region. The award will endow 1,350 Euro for each winner of the Danubius Young Scientist Award.  More information >
Nové publikace
Antonín J. Liehm: O věcech se musí mluvit nahlas
Antonín J. Liehm proslul zejména svou novinářskou činností během šedesátých let u nás a následný exil z něj učinil mimořádnou postavu evropské kultury. Patřil k těm několika silným hlasům, které zvládaly kriticky komentovat českou kulturu, umění, společnost i politiku za každé konstelace. Výbor z jeho polistopadových textů ukazuje, že ať už jeho tématem byly nové české filmy, kulturní politika, nebo reflexe novinářské práce, vždy psal s vědomím širšího celku a souvislostí, které společenský a kulturní život propojují s dějinami a perspektivou do budoucna. I proto je Liehmova publicistika i po letech často velmi aktuální a má co říct ke stavu nejen české společnosti a kultury.  Více informací >
Přemysl Krejčík: Budovat ráj – bourat peklo : odraz totality v utopii, dystopii a dieselpunku
Monografie Budovat ráj – Bourat peklo zkoumá obrazy diktatur dvacátého století projevující se v dílech fantastické literatury, která do jisté míry stále ještě stojí na okraji vědeckého bádání. Zaměřuje se především na odrazy komunistické ideologie v dystopické a utopické literatuře, zároveň na předobraz komunistické ideologie ve starší utopické literatuře, a také na reflexi nacistické ideologie v literatuře dieselpunkové. Autor bádá o kontinuitě utopického a dystopického psaní od barokní literatury po současnost, přičemž utopie uvažuje zejména (avšak nejen) v jejich propagandistické variantě zaměřené na dobývání vesmíru, v dystopiích se ptá po otázce kolektivní i osobní identity a v případě dieselpunku hledá nejen samou podstatu žánru, ale také jeho projevy v české a evropské literatuře, stejně jako spojení s totalitarismem. Více informací >
Česká literární bibliografie
V katalogu České literární bibliografie najdete nové záznamy o knihách, které byly zpracovány v březnu 2024.
PŘÍRŮSTKY V DATABÁZÍCH ČLB

Zanechat odpověď