Teorie verše patří k základním disciplínám poetiky (literární teorie) a výklady o ní se objevují téměř v každé středoškolské učebnici literatury. Cílem následujících řádků je představit učební pomůcku, která svého uživatele seznamuje se základními versologickými kategorie a na příkladech mu pomáhá si je osvojit.

Cvičebnice

Touto pomůckou je interaktivní Cvičebnice, která je zdarma dostupná na stránkách www.versologie.cz. Cvičebnice využívá výsledků automatické analýzy českého verše a obsahuje desítky tisíc příkladů z Korpusu českého verše (jedná se o českou poezii 19. a počátku 20. století). Cvičebnice je rozdělena do dvou částí: výkladu a cvičení.

Výkladové pasáže

Výklad, který je přístupný i bez přihlášení do aplikace, provádí uživatele krok za krokem základními kategoriemi. Je rozdělen do tří základních částí: 1. sylabotónický (přízvučný) verš (např. trochej, jamb, daktyl), 2. časoměrný verš (např. hexametr), 3. pevné formy (např. sonet, ritornel). Snažili jsme se, aby výklad byl napsán v souladu se současným stavem teorie verše, ale zároveň tak, aby se dal použít při výuce.

Cvičení

Příklady k procvičování jsou přístupné až po přihlášení, při kterém ovšem nejsou vyžadovány žádné osobní údaje ani e-mail (stačí zadat libovolné jméno a heslo). Příklady jsou rozděleny do čtyř kategorií, procvičovat lze: 1. metra (např. trochej, jamb, daktyl), 2. rozměry (např. čtyřstopý mužský trochej, pětistopý ženský jamb), 3. pevné formy (např. sonet, tercínu, ritornel), 4. časomíru (např. časoměrný hexametr, sapfickou strofu).

Uživatel si vybere kategorii, kterou chce procvičovat, a na obrazovce se objeví krátká ukázka z české poezie 19. a počátku 20. století. Každá ukázka je opatřena identifikačním číslem, její bibliografické údaje (autor, sbírka, rok vydání) zůstávají nejprve skryty, neboť by mohly napovídat: např. u Dykovy básně Sonet o smutném ránu není těžké uhodnout, o jakou pevnou formu se jedná. Vpravo od ukázky jsou formou seznamu zobrazena možná řešení, z nichž jen jedno je správné. Ať už uživatel zvolí správné řešení, špatné řešení, nebo se vzdá, zobrazí se bibliografické údaje ukázky, správná odpověď a menu s dalšími možnostmi.

V menu je např. možné otevřít výklad, komentovat příklad nebo zobrazit přehled řešených příkladů. Klikne-li uživatel na „výklad“, otevře se mu příslušná kapitola ve výkladu: tj. pokud byla poslední řešená úloha příkladem sylabotónického daktylu, otevře se výklad přímo na místě, kde se probírá sylabotónický daktyl, a uživatel tak může rychle zjistit, v čem udělal chybu. Funkce „komentovat příklad“ umožňuje vložit jakýkoli komentář, který se zobrazí dalším uživatelům při řešení tohoto konkrétního příkladu.

Zajímavé možnosti nabízí „přehled řešených příkladů“, který uživateli podává informace o jeho celkové úspěšnosti (např. 76 % řešených příkladů bylo správně, 24 % špatně) a úspěšnosti v jednotlivých kategoriích (2 příklady hexametru byly určeny správně, 4 špatně). Tyto informace poskytují důležitou zpětnou vazbu, umožňují uvědomit si problém a při procvičování si na problematické jevy dávat pozor. Uživatel má také možnost vracet se k již řešeným příkladům, zobrazit si je a znovu projít.

Herní a motivační prvek ve Cvičebnici zastupují žebříčky uživatelů (na prvním místě je uživatel s nejvyšším procentem správných odpovědí) podle jednotlivých kategorií (metra, rozměry, pevné formy, časomíra).

Cvičebnici lze využívat jako pomůcku při výkladu přímo ve škole (a to jak její výkladové pasáže, tak cvičení) nebo ji doporučit studentům k domácímu procvičování (tam, kde to vybavení učebny umožní, i k individuálnímu procvičování přímo ve škole). V procvičování meter a rozměrů se lze zdokonalit velmi rychle, o něco delší přípravu vyžaduje procvičování pevných forem a časomíry, ale i zde platí, že cvik dělá mistra.

Další on-line aplikace

Ve výuce lze využít i další aplikace vzniklé v souvislosti s budováním Korpusu českého verše. Aplikace Eufonometr umožňuje vypočítat eufoničnost libovolného (tedy cizího i vlastního) textu: atraktivní by mohla být třídní (školní) soutěž o nejeufoničtější básničku. Aplikace Hex umožňuje jednak vyhledávat klíčová slova v textech Korpusu, jednak tyto texty procházet a sledovat, která klíčová slova obsahují: uplatnění může najít např. ve školním projektu, jehož cílem bude sledovat proměny určité kategorie (klíčového slova) v české poezie 19. století (např. kategorie „vlast“, „láska“ nebo „pivo“). Aplikace Gunstick obsahuje přes jeden milion rýmových párů a je jakýmsi rýmovníkem české poezie 19. století. Umožňuje vyhledávat k zadaným slovům rýmové páry a může být vhodnou pomůckou nejen pro učitele při výkladu české literatury, ale také pro studenty při jejich vlastní autorské tvorbě. Podrobnější průzkum české poezie 19. a počátku 20. století z hlediska verše a pevných forem umožňuje Databáze českých meter. O jednotlivých aplikacích a jejich možném využití pojednává popularizační příručka Báseň a počítač.

Robert Kolár

Ústav pro českou literaturu AV ČR

Zanechat odpověď