Studijní příručka z nakladatelství Karolinum je určená primárně studentům prvního ročníku bakalářského studia bohemistiky. Obsahuje výklady z morfematiky, slovotvorby, morfologie a syntaxe českého jazyka, doprovázené řadou příkladů, a ke každé z těchto disciplín několik cvičení včetně klíče. Cílem výkladů je, aby uživatelé příručky po jejich prostudování zdokonalili svou dovednost jazykového rozboru. Publikace dále přináší řadu pravopisných cvičení (v podobě korektur textů s chybami) a úkolů z oblasti normativního tvarosloví spisovné češtiny (rozdělených podle jednotlivých ohebných slovních druhů), včetně řešení. Pravopis a normativní mluvnice zde však vykládány nejsou – pro poučení o nich odkazujeme na Internetovou jazykovou příručku (http://prirucka.ujc.cas.cz). V závěru obsahuje publikace též slovník základní jazykovědné terminologie, a to v dvojím řazení: abecedním a věcném (uspořádaném podle jednotlivých jazykovědných disciplín a jejich tematických oblastí).

Cílovými adresáty příručky nejsou středoškolští studenti, výklad v mnoha ohledech středoškolské učivo přesahuje.

Robert Adam – Martin Beneš – Ivana Bozděchová – František Martínek – Hana Prokšová – Pavlína Synková: Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Karolinum 2017. 

Ukázka z výkladové části: Morfologické kategorie sloves

Pravopisné korektury

Zanechat odpověď