Asociace češtinářů se připojuje k oborovým asociacím a profesním skupinám, jež vyslovily nesouhlas s nedávnými změnami RVP ZV. Z jeho textu citujeme:

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás v souvislosti s lednovým Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Malá revize tohoto kurikulárního dokumentu, jejímž záměrem je především zavedení nově pojaté informatiky, redukuje vzdělávací obsah a hodinovou dotaci v jiných předmětech.  

Jako zástupci profesních oborových organizací, reprezentujících pedagogickou veřejnost všech dotčených předmětů i zájmy žáků, jsme se vůči těmto změnám různými formami vymezili. Vzhledem k tomu, že dosavadní argumenty a odezvu MŠMT na naše výhrady nepovažujeme za uspokojivé, rozhodli jsme se formulovat stanoviska a požadavky společně.

[…]

Na základě těchto stanovisek Vás žádáme:

  1. Zneplatnění redukčních zásahů v obsahu učiva včetně očekávaných výstupů v revizí dotčených oblastech.
  2. Vydání metodického pokynu MŠMT, který ředitelům ZŠ ukládá, aby pro navýšení hodinové dotace v oblasti Informatika byly využity disponibilní hodiny.
  3. Zajištění transparentní, otevřené, vyvážené a konsensuální debaty o velkých revizích RVP ZV v souladu s principy deklarovanými ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
  4. Osobní jednání Vás, pane ministře, se zástupci níže jmenovaných oborových pedagogických asociací.

Celé stanovisko

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Výzva oborových pedagogických asociací a profesních skupin ředitelům základních škol k malé revizi RVP ZV
    http://www.pedagogicke.info/2021/07/vyzva-oborovych-pedagogickych-asociaci.html

Zanechat odpověď