VNĚJŠÍ STRUKTURA MATURITNÍ ZKOUŠKY
model 2018+

NÁVRH ASOCIACE STŘEDOŠKOLSKÝCH ČEŠTINÁŘŮ

 Předkládaný model konkretizuje předchozí materiál naší asociace Východiska a cíle maturitní zkoušky, zveřejněný na webu ASČ (http://ascestinaru.cz/vychodiska-a-cile-maturitni-zkousky/).

 CELKOVÝ RÁMEC

Maturitní zkouška sestává ze dvou částí:

A. STÁTNÍ ČÁST
1. Český jazyk a literatura
2. Druhý povinný předmět: cizí jazyk / matematika[1]

Vnitřní podobu zkoušky z každého předmětu určuje státem pověřené Centrum podle jednotné metodiky, vycházející z RVP a Katalogů požadavků k maturitní zkoušce.
Maturitní test pro státní část může být nabízen Centrem či soukromou firmou podle zadání státu (Centra).

B. PROFILOVÁ ČÁST
1. Povinně volitelný předmět I
2. Povinně volitelný předmět II
3., 4 nejvýše dva nepovinné předměty

Mezi profilovými předměty nemohou figurovat předměty, jež si žák zvolil ve státní části, neboť tam v návrhu existuje kromě základní úrovně nadstavbová nabídka, plnící úlohu bývalé vyšší úrovně, resp. pro cizí jazyky kromě úrovně SERR B1 i nabídka úrovně SERR B2. (Předpokládá se analogická nadstavbová nabídka i u matematiky.)
Vnitřní podobu zkoušky z každého předmětu stanovuje a garantuje ředitel školy. Přitom volí z následujících forem zkoušky (pro každý předmět by bylo možno zvolit jinou):
a) tradiční ústní zkouška před komisí;
b) obhajoba klauzurní práce;
c) maturitní test;
d) praktická zkouška.
Maturitní test pro profilovou část může být nabízen Centrem či soukromou firmou, popř. vytvořen na škole.

K JEDNOTLIVÝM ZKOUŠKÁM VE STÁTNÍ ČÁSTI

1. Český jazyk a literatura: komplexní zkouška jedné úrovně, ovšem s možností nadstavbové nabídky.
Zkouška zahrnuje:
– maturitní test (soubor testových úloh);
– písemnou slohovou práci (zadávanou centrálně a hodnocenou certifikovaným hodnotitelem vně školy, podle centrálně stanovených kritérií);
– ústní zkoušku (vedenou podle centrálně stanovených kritérií).

2. Cizí jazyk: komplexní zkouška ve dvou úrovních, jež by v základní úrovni odpovídala úrovni nejméně B1 SERR. U cizích jazyků nelze kvůli kompatibilitě zkoušky s mezinárodním standardem počítat s nadstavbovou nabídkou jako u češtiny. Proto doporučujeme ponechat zde dvě úrovně maturitní zkoušky, a to srovnatelné s úrovněmi B1 a B2 SERR.[2]
Asociace středoškolských češtinářů se však zdržuje podávání jakýchkoli podrobnějších návrhů týkajících se vnitřní koncepce maturitní zkoušky z jiných oborů.

3. Matematika: Asociace středoškolských češtinářů doporučuje nabízet v tomto předmětu – stejně jako v češtině – nadstavbovou úroveň.
I zde se však ASČ zdržuje podávání jakýchkoli podrobnějších návrhů týkajících se vnitřní koncepce maturitní zkoušky z jiných oborů.

Ve všech předmětech by obsah zkoušky byl dán Katalogem požadavků k maturitě.[3]


 

[1] Platí pro období 2018+. Asociace středoškolských češtinářů zároveň soudí, že perspektivně, v horizontu 2026+, by měly být povinné tři předměty, tedy český jazyk a literatura, cizí jazyk a matematika. V budoucnosti si totiž nelze v našem euroatlantickém prostoru představit maturanta, který by neovládal aktivně nějaký cizí jazyk alespoň na úrovni B1 SERR. Matematika, jakožto reprezentant exaktních věd a obor výrazně rozvíjející abstraktní myšlení, je pak podle názoru ASČ neméně přirozeným třetím kandidátem sestavy obligátních maturitních předmětů. (Možné budoucí zařazení IT a/nebo společenskovědního základu je otázkou spíše ekonomickou než didaktickou.)
[2] Tato část návrhu vychází z konzultací ASČ s AMATE, sdružením metodiků cizích jazyků; byla koordinována a je v souladu se stanoviskem tohoto sdružení.
[3] ASČ předpokládá, že musí dojít k odborné revizi stávajících Katalogů.

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    Pro zajímavost výtah ze starší diskuse o vysokoškolském studiu:
    https://www.em.muni.cz/student/2128-masove-studium-stvorilo-minimaxy-a-umrelky

Zanechat odpověď