Z autorova blogu na Aktuálně.cz:

Nejrozumnějším řešením v danou chvíli je víceletá gymnázia nerušit, ale současně je zeštíhlit a také výrazně zlepšit výběr žáků; koncepční řešení nechť je učiněno na základě dalších výzkumů a fundované diskuse. (…)

Nyní relevantní důvody proti rušení VG:
Prvním z nich je, že nadaní žáci se na VG ocitají v podnětnějším prostředí a obecně v prostředí lépe uzpůsobeném práci s nimi. Zastánci rušení VG proto hovoří o nutnosti výrazného zlepšení druhého stupně základních škol. Jenže to je z nejrůznějších důvodů spíše v nedohlednu a v nejbližší době se podmínky budou zřejmě zhoršovat – nejde jen o povinnosti a problémy, které s sebou nese výuka ukrajinských dětí, ale také nutnost vyrovnat se se stále rostoucími náklady společného vzdělávání (inkluze) a obecně s náklady na vzdělávání stále křehčích nových generací (např. zajištění školních psychologů). Připomeňme, že výuka dětí s různým nadáním klade na učitele výrazně vyšší nároky. A navíc – ani spokojenost žáky se základní školou není pro mnohé rodiče a jejich děti dostatečným důvodem k tomu, aby s přechodem na 2. stupeň nepodali přihlášku na gymnázium.
Druhý důvod k nerušení VG navazuje na předchozí: Jak zareagují rodiče „postižení“ absencí VG? Nepochybně začnou hledat šanci jinde. Už dnes jim to nabízí část základních škol. Důsledky byly uvedeny už zde – rušení VG povede jen k nárůstu počtu soukromých škol a vytváření dalších výběrových tříd na ZŠ, popř. celých škol – přičemž se velmi pravděpodobně zhorší kvalita a transparentnost výběru žáků a obecně dojde k posílení negativních jevů spojovaných s existencí VG.
Soustředil bych se tedy na změnu a zlepšení toho, co v tuto chvíli změnit/zlepšit jde:
Redukujme „exkluzivní“ školy a třídy, popř. alespoň nastavme podmínky přijetí tak, aby byly dostupné pro daleko víc dětí z rodin s nižším socioekonomickým statusem.
Celkový počet žáků ve víceletých gymnáziích přibližme původním parametrům, aby na nich studovaly jen děti s velmi nadprůměrnými studijními předpoklady.
Zrušme šestiletá nebilingvní gymnázia (jsou nesystémovým prvkem); zaveďme cut-off score u centrálních testů na víceletá gymnázia (i na tomto typu škol najdeme žáky s podprůměrnými výsledky v testech/!/).
Vytvořme podmínky pro zkvalitnění výběru žáků (…).

Zanechat odpověď