Abstrakt: V českém prostředí jsou klíčové kompetence jedním z hlavních cílů vzdělávání již od roku 2007, stále se však ukazuje, že tento konstrukt není pro učitele srozumitelný, považují jej za vágní a v běžné výuce těžko uchopitelný. Cílem této studie je analyzovat teoretická východiska (klíčových) kompetencí v základním vzdělávání a poukázat na to, že jejich chápání se v čase proměňuje, a od kurikulárního vymezení se tak postupně odchyluje. Nejprve je […]

Dotazy:Mám řadu dotazů na interpunkci v přímé řeči v jevech, na něž jsem nenašla odpověď v dostupných příručkách. Prosím tedy o stanovisko v následujících případech.Paní B. H. Poznámka poradny ASČ: Čím dál více se množí dotazy na jevy, které normativní příručky ani mluvnice neřeší, a přitom se běžně vyskytují. Upozorňoval jsem na to autory Pravidel českého pravopisu i Internetové jazykové příručky několikrát: je třeba tyto a podobné případy do normativních příruček i mluvnic průběžně […]

Od obsazení pohraničí do padesátých let: Petra Klabouchová ve svých románech Prameny Vltavy a U severní zdi odhaluje zapomenutá tajemství našich nedávných dějin a pátrá po původu zla, lidské malosti i hrdinství: Knihy U severní zdi a Prameny Vltavy spojuje především snaha oprášit polozapomenuté střípky naší nedávné historie a přiblížit tyto bolavé příběhy co nejširšímu okruhu čtenářů. Proto také románové až detektivní zpracování těchto osudů. Ani k jednomu z příběhů […]

Učitel, kouč a lektor Marek Adler se na Fb vyjádřil k momentální diskusi o přijímacích zkouškách: Snadná odpověď: Protože jakékoliv přijímací zkoušky s sebou přináší stres, někdy gradující mnoho měsíců, a na konci zůstanou úspěšní a poražení. Z principu to nemůže být jinak. Emocí by však mohlo být výrazně méně, jenže to by znamenalo řadu změn na více úrovních. Pojďme se podívat na některé z nich. Proč nezmiňuji Cermat a […]

Petice je dostupná zde. Níže podepsaní bohemisté z celé Evropy vyzývají prof. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., ministra školství ČR, aby zajistil zachování povinné výuky druhého cizího jazyka na českých základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Vedle mnohých neblahých dopadů na jazykové vzdělávání v ČR by takovéto omezení výuky na angličtinu vyslalo negativní signál pro možnosti studia češtiny i dalších malých jazyků v Evropě a ve světě. Malé jazyky […]

Seminář napsal Erik Gilk, Dílnu Lukáš Foldyna Ukázka z knihy Okresní město Jaromír Slomek: Karel Poláček stále cenzurovaný

Studie z časopisu Studia paedagogica, roč. 23 (2018), č. 1 Abstrakt: Cílem předkládaného příspěvku je odhalit a popsat jednotlivé typy využívání kurikulárních dokumentů v praxi učitelů základních škol v Česku. Koncept využívání jsme operacionalizovali s využitím Johnsonovy typologie, kterou představujeme v první části textu. Druhá část studie je věnována popisu výsledků kvalitativního empirického šetření, jež spočívalo v aplikaci Johnsonovy typologie na výpovědi 18 učitelů získané prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Ve výrocích […]

Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách = publicistický). Nebo lze i inzerát v novinách zařadit ke stylu prostěsdělovacímu bez ohledu na kontext?Jak […]

K diskusím o novele zákona o pedagogických pracovnících: Autor je docentem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a předsedou České pedagogické společnosti. (…) Jedním z jejích bodů je otevření možnosti pro ředitele škol přijmout na místo učitele „odborníka z praxe“, který se zapojí do školního vzdělávání žáků bez předchozí systematické profesní (tj. učitelské) přípravy. Považuji za správné, že MŠMT hledá cesty, jak se vyrovnat s hrozícím nedostatkem učitelů v […]