Studie z časopisu Studia paedagogica, roč. 23 (2018), č. 1 Abstrakt: Cílem předkládaného příspěvku je odhalit a popsat jednotlivé typy využívání kurikulárních dokumentů v praxi učitelů základních škol v Česku. Koncept využívání jsme operacionalizovali s využitím Johnsonovy typologie, kterou představujeme v první části textu. Druhá část studie je věnována popisu výsledků kvalitativního empirického šetření, jež spočívalo v aplikaci Johnsonovy typologie na výpovědi 18 učitelů získané prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů. Ve výrocích […]

Dotaz:Obracím se na vás s prosbou o ujasnění problematiky zařazování slohových útvarů k funkčním stylům, protože různé příručky, učebnice a cvičebnice uvádějí různá tvrzení.Některé slohové útvary se určují jednoznačně (fejeton, zpráva, SMS, oznámení apod.), u jiných zařazení není jednoznačné a podle mého názoru záleží na kontextu či zdroji (např. inzerát na nástěnce = prostěsdělovací, inzerát v novinách = publicistický). Nebo lze i inzerát v novinách zařadit ke stylu prostěsdělovacímu bez ohledu na kontext?Jak […]

K diskusím o novele zákona o pedagogických pracovnících: Autor je docentem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a předsedou České pedagogické společnosti. (…) Jedním z jejích bodů je otevření možnosti pro ředitele škol přijmout na místo učitele „odborníka z praxe“, který se zapojí do školního vzdělávání žáků bez předchozí systematické profesní (tj. učitelské) přípravy. Považuji za správné, že MŠMT hledá cesty, jak se vyrovnat s hrozícím nedostatkem učitelů v […]

Dotaz:Ráda bych Vás požádala o pomoc s určením větných členů ve větě: Neustále se učit do školy mě nebaví. Jde mi především o to, zda výraz do školy, který se váže k infinitivnímu podmětu učit se, lze určit jako přívlastek neshodný, nebo jako předmět, nebo snad jako příslovečné určení místa (?). Stejně tak výraz neustále – jde o neshodný přívlastek, nebo o příslovečné určení způsobu, a to míry?A je vůbec možné, […]

Anotace studie z časopisu Pedagogická orientace (r. 31, č. 4): Výzkumná studie popisuje čtení rodiče s dítětem předškolního věku. Cílem bylo zjistit, jaké interakční strategie používají rodiče při čtení příběhu, jaké možnosti rozvoje dítěte tyto strategie nabízí a jaké role v této interakci hraje dítě. Participanty výzkumu bylo 20 rodičů a jejich děti. Data byla získána pomocí přímého pozorování interakce a její zvukové nahrávky. Bylo identifikováno sedm interakčních strategií rodiče, […]

Učitel psaní mívá ustláno na velice sporných růžích a odporné rysy jeho povahy vyplouvají ke konci letního semestru na hladinu. Nikoho nic nenaučil, studenti si dál pletou povídku se vzpomínkou a báseň s kostelní zpovědí – vztek a ješitnost kantora veršů leží na vodě jako rybí zdechliny a proud s nimi nehýbe. Kdyby se nyní ve škole poezie zjevil talentovaný polobůh s lyrou, učitel by mu ji bez okolků rozkopal. Ale prázdniny teprve začínají, […]

Redakční článek časopisu Český jazyk a literatura (5/2022) se věnuje chystané revizi kurikula v oboru český jazyk a literatura. V jeho závěru se uvádí: Souhrnně můžeme konstatovat, že revize kurikula v oboru český jazyk a literatura, mají-li být skutečně efektivní, předpokládají velmi podstatné změny v pojetí učiva a jeho didaktického zpracování. Mechanické redukce, které se v úvahách o revizích někdy objevují, by byly nejen zbytečné, ale dokonce škodlivé. Jsme přesvědčeni, […]

Nejprve dva ohlasy na nejnovější knížku Jiřího Weinbergra a Petra Wohla – V kamenolomu má 3 kořeny (Nakl. KRIGL): Kniha (…) mě potěšila stejně jako předchozí knihy tohoto autora, které čtenáře (nebo lépe řečeno vnímatele) doslova hýčkají (mimo jiné) svým jazykovým a stylistickým bohatstvím: poezií bohatou na významy (i v titulu se objevuje polysémie), na slova cizího původu vstupující do slovních hříček se slovy domácími (krys / klitoris), na rýmová echa (důchodkyně […]

Ranní úvaha – Český rozhlas Vltava: S novým jarem je třeba obnovy. Nový boty, umejt vokna, prořezat hrušeň, vyčistit trubky čehokoli, natřít poličku, vyvětrat plíseň a vlepit pořádnou pusu správným směrem. Nabrousit strašně tupý nože. A trochu si profouknout slovník – po zimě jeden mluví jako prase! Navíc – jak tak všechno bobtná a petrklíč probíjí tající sníh a keře jsou ještě holé a nabízejí průrvy a průhledy, v nichž se […]