Vážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás s návrhem na založení nového, neformálního sdružení češtinářů a bohemistů. Bezprostředním podnětem je obava z toho, že o zásadních úpravách maturity z českého jazyka a literatury se opět rozhodne stylem „o nás bez nás“, ale v zásadě mi jde o věci s mnohem širší perspektivou a záběrem. Navrhuji tedy založit sdružení – pracovně jsem ho nazval Češtináři a bohemisté –, jehož členkami a členy by se mohli stát nejen vyučující od základní školy po školy vysoké, ale i další bohemisté, kteří by chtěli přispět ke zkvalitnění výuky češtiny. Sdružení by sledovalo tyto cíle:

  1. Vyhledávat, podporovat a propagovat příklady dobré vyučovací praxe, a současně upozorňovat na problémy výuky ČJL a vyvíjet aktivity k jejich vyřešení (např. vzdělávací akce všech typů).
  2. Organizovat diskuse a setkání učitelů ČJL, a vést je tak, aby obsahem a formou odpovídaly standardům věcné odborné komunikace.
  3. K probíraným tématům shromažďovat všechny relevantní, popř. často vyjadřované argumenty – v případě polemik formou „pro a proti“ – a poskytovat objektivní přehled o názorech češtinářů. Na tomto základě formulovat stanoviska (podle okolností i třeba formou „stanovisko většiny/menšiny“) pro rozhodnutí orgánů a institucí ovlivňujících výuku češtiny u nás. Současně tyto orgány a instituce aktivně oslovovat s podněty a návrhy.

Podle mých představ by mělo vzniknout sice sdružení neformální (bez členských příspěvků a obsahově přísně konkretizovaného programu), ale současně sdružení na základě své činnosti respektované. Jako optimální bych viděl několikačlenné vedení – radu – jež by poté volilo svou předsedkyni/svého předsedu (současně koordinátorku/a aktivit a mluvčí/ho). Rada by byla zvolena na ustavujícím shromáždění, popř. korespondenčně. Základní komunikační platformou by mohla být uzavřená facebooková skupina. Potřebnou specifikaci fungování sdružení a rady by v počáteční fázi provedl přípravný výbor, který by se ustavil z prvních zájemců. Následně by rozhodovací pravomoci převzala rada. Podle mého názoru by měl být přípravný výbor ustaven neprodleně. Zájemci o členství v přípravném výboru, popř. o zapojení do činnosti sdružení nechť svá sdělení, podněty, připomínky, návrhy apod. prozatím zasílají na e-mailovou adresu joska.soukal@seznam.cz.

Josef Soukal

Kategorie: Články

Zanechat odpověď