Dotaz:
Obracím se na Vaši poradnu s dotazem týkajícím se náležitého gramaticko-sémantického užití výrazu závorka. Konkrétně si nejsem jista, zdali by se pro určitý text mezi dvěma závorkami (tzn. mezi dvěma interpunkčními znaménky, tedy mezi levou a pravou závorkou) mělo používat označení text v závorce, anebo text v závorkách – běžně se totiž setkávám s oběma a nepodařilo se mi najít žádný zdroj, který by danou problematiku nějakým způsobem normalizoval. Jednotu v užívání singulárového či plurálového tvaru jsem nezaznamenala ani v Internetové jazykové příručce, kde se na stránce Závorky vyskytuje tato věta: „Pokud chceme do závorek vložit ještě další výraz v závorce (…)“, která, myslím, zmíněnou nekonzistenci ilustruje dosti výstižně.
Nadto se též setkávám s případy, kdy je celý text ohraničený dvěma závorkami pojmenovaný prostě závorka, například v kontextech typu „já být tebou, tak odstraním tuhletu závorku“ (= tuto část textu, která začíná levou závorkou a končí pravou závorkou).
Domnívám se, že uvedená nejednotnost v pojmenování pramení především ze skutečnosti, že ačkoli slovo závorka v základním významu značí pouze jedno interpunkční znaménko (a to konkrétně buď pravou, nebo levou závorku), v praxi se v běžném textu závorky používají ve dvojicích, což mohlo vést k de facto synekdochickému rozšíření základního významu „interpunkční znaménko“ na význam „dvojice těchto interpunkčních znamének“ (= „text v závorce“) a dalším rozšířením pak až na význam „text ohraničený takovou dvojicí interpunkčních znamének“ (= závorka ve významu „text mezi dvěma závorkami“).
Mohu se tedy zeptat, který druh pojmenování je správně? A pokud nelze ani jeden z nich označit vyloženě za chybný, existuje alespoň nějaké doporučení, kterému z pojmenování dát přednost?
Osobně zpravidla používám výraz závorka v základním, nerozšířeném významu, tzn. „jedno interpunkční znaménko – a to buď pravá, nebo levá závorka“, a tudíž např. u věty „Novým předsedou rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) bude od února dosavadní člen Marek Ebert“ bych pojmenovala onu část „(ČTÚ)“ jakožto „text v závorkách“.
Paní B. H.

Odpověď ASČ a ÚJČ AV ČR:
Tazatelce jsem za Poradnu ASČ odpověděl toto:
K takto erudovanému dotazu se dá těžko něco dodat. Že se zde skutečně používá singulár nebo plurál ad libitum bez valného rozlišení významu, je naprostá pravda. Ověřil jsem si to i v ČSN 01 6910, Úprava písemností zpracovaných textovými editory; cituji relevantní pasáž, v níž jsem protučnil klíčové výrazy:
4.4.1 Závorky
„(…) Hranaté závorky se používají v matematice. V textu se uplatňují jako závorky vnořené.
(…) V hranatých závorkách uvádějí jazykové příručky výslovnost slov, např. laser [lejzr].
V odborných pracích, které jsou opatřeny číslovaným seznamem použité literatury, se citáty z této literatury mohou v textu označit číslem citované publikace uvedeným v hranaté závorce.“

Šel jsem tedy ještě do Slovníku spisovné češtiny a zjistil, že i zde se připouštějí obě možnosti – opět cituji:
„(…) znaménko, znak výrazně oddělující a upozaďující vložené části textu, naznačující pořadí početních úkonů ap.: příklady dát do z-y, z-ek; kulatá, hranatá z.; – vytknout před z-u; odstranit z-u.“
Z příkladů lze vyvodit, že SSČ považuje singulár závorka za označení obou závorek, levé i pravé (neodstraňujeme přece jen jednu z obou závorek); dále lze vyvodit, že singulár i plurál jsou synonymní (viz příklad „dát do z-y, z-ek“).

Jde ovšem o velmi zajímavý podnět. Obrátil jsem se proto na  ÚJČ AV ČR, s nimiž naše Poradna spolupracuje, aby tamní kolegyně a kolegové vydali jasné stanovisko. Přišlo velmi rychle a v zásadě potvrdilo jak tazatelčin, tak můj názor. Cituji:

„Na včerejší poradě jsme probrali závorky. Lakonicky řečeno: tento výraz, jak dokládá SSČ i současná praxe, lze často užít jak v singuláru, tak plurálu.  Kterou podobu zvolíme, záleží především na tom, co chceme čtenáři sdělit. Jak tazatelka sama píše, tento výraz nemusí označovat pouze interpunkční znaménko, ale i text, který je jimi ohraničen. Pokud zvolíme např. vyjádření „odstraňte závorky“, signalizujeme tím, že má jít o odstranění levé a pravé závorky, pokud „odstraňte závorku“, že má jít o text jimi ohraničený. Na otázku, který druh pojmenování je správně, a pokud nelze ani jeden z nich označit vyloženě za chybný, zda existuje alespoň nějaké doporučení, kterému z pojmenování dát přednost, lze odpovědět, že správné jsou oba a že žádné doporučení neexistuje.“

Dovolím si uzavřít celou problematiku doporučením, které by ji – jak věřím – zjednodušilo a provzdušnilo; založím ho na příkladech, po nichž následuje v uvozovkách navrhovaný význam vyjádření. Dvěma otazníky opatřuji formulaci ne zcela přesnou či pochybnou.
1. Odstraňte závorky: „Odstraňte obě interpunkční znaménka, tedy levou i pravou závorku, avšak text, který byl uvnitř nich, ponechejte.“ Jsem toho názoru, že plurál závorky by zde měl signalizovat to, že mají být skutečně odstraněna pouze tato znaménka.
2. Odstraňte závorku (??): „Odstraňte obě interpunkční znaménka, tedy levou i pravou závorku, a též text uvnitř závorek.“ Přesněji však: Odstraňte obě závorky i text uvnitř nich.
3. Odstraňte levou/pravou závorku (??): „Odstraňte jen jednu ze závorek.“ Tuto formulaci ale vůbec nedoporučuji používat, protože v praxi k takovému kroku prakticky nikdy nedochází – zejména proto ne, že jeho výsledek nedává valný smysl. Srov. hypotetický, zcela nesmyslný příklad *Vložte text do levé závorky. / Vložte text do pravé závorky.
4. Dodejte závorku: „Opatřete požadovaný úsek textu či znaků levou i pravou závorkou.“ Pro tento význam je však lepší toto vyjádření: Dodejte do tohoto úseku textu závorky.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ ve spolupráci s ÚJČ
AV ČR

Zanechat odpověď