Dotaz:
Můj dotaz se týká přechylování podstatných jmen.
Má slovo fajnšmekr v češtině nějakou obdobu v ženském rodě? Pro slovo bookmaker je to bookmakerka, ale fajnšmekerka se používá snad jen ve slovenštině. Příklad: Dámy jsou fajnšmekři, nebo fajnšmekerky…? Platí obecně, že pokud podstatné jméno nemá vlastní tvar pro ženský rod, použije se rod mužský? Příklad: Deváťačky jsou největší lumpíci/lumpíkové…?
Pan M. M.

Odpověď ASČ:
Slovo fajnšmekr je samozřejmě nespisovné, převzaté z němčiny. To ovšem neznamená, že se podstatná jména přejatá nedají v češtině obecně přechylovat. Analogií s dvojicemi jako lúzr – *lúzerka (?), speaker – *speakerka (Český národní korpus nezachycuje podoby uvedené v ženském rodě), ale frajer – frajerka, pozér – pozérka, blogger – bloggerka, snajp/e/r – snajperka (ty se v ČNK vyskytují) zjistíme, že v některých slovech zakončených v původním jazyce na „-er“ se čeština přechylování vzpírá, v jiných nikoli. V dotazovaném případě bych fajnšmekerku připustil, ale jde o individuální názor: tato přechýlená podoba můj jazykový cit neuráží a soudím, že právě její nespisovnost poskytuje větší prostor pro akceptování jisté její nezvyklosti. Na druhou stranu ČNK nemá v základní uživatelské verzi jediný doklad na toto slovo. Jinými slovy: zde se musí sám mluvčí či pisatel rozhodnout, zda přechýlenou podobu užije, či nikoli a je-li v daném komunikátu a kontextu stylově vhodná. Srozumitelná ovšem je.

Chápu, že je to odpověď trochu šalamounská, ale zejména u nespisovné varianty češtiny, která není normována spolehlivými příručkami, jsou podobné rozpaky dosti časté. Na druhou stranu ani věta Dámy jsou fajnšmekři snad nijak neuráží. Zajímavé ale je, že v jednotném čísle zní tato věta evidentně lépe: Á, dáma je fajnšmekr! Jazyk je vskutku jev složitý, a jazykovědci za jeho složitost nemohou.

K druhému dotazu: Ano, pokud od původu české substantivum skutečně nelze přechýlit, sáhne se v příkladech, jako ten, jejž tazatel uvádí, po rodu mužském. Platí to i naopak, tedy přesněji: sáhneme po rodě ženském, neexistuje-li protějšek rodu mužského viz např. Ten chlap byl pěkná bábovka. (Nikoli samozřejmě *Ten chlap byla pěkná bábovka.)

Možná by stálo za to prozkoumat, zda se přechylování dotazovaných přejatých slov odlišuje s ohledem na výchozí jazyk (němčina vs. angličtina apod.). Nebo zjistit, jaké poměry panují u přechylování typu kurýr (ČNK kupodivu neuvádí podobu kurýrka), ale to by vyžadovalo podrobnější studii, která přesahuje časové možnosti naší poradny.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď