Dotaz:
Ráda bych se zeptala na spojení Ice Tea, které bylo přejato i do českého jazyka. Jakého je v českém jazyce rodu? Jedná se o rod střední, o to Ice Tea?
Paní S. S.

Odpověď ASČ:
Podstatná jména (substantiva) přejatá z cizích jazyků mívají primárně rod a koncovky podle toho, zda jsou schopna „počeštění“ a následně hladkého začlenění do českého skloňovacího systému (paradigmatu). Např. substantivum motokros píšeme již jen v uvedené podobě, nikoli podle anglického motocross a skloňujeme je podle vzoru hrad. Někdy dochází ke kolísání rodů – asi nejznámějšími příklady jsou slova esej a image/imidž. První lze skloňovat jak podle vzoru stroj, tak podle vzoru píseň; pro druhé uvádí Internetová jazyková příručka vzory stroj i píseň; Český národní korpus však zachycuje i texty, které nevylučují interpretaci, že pisatel mohl mít na mysli rod střední – např. ve větě Bude to naše firma, naše image pro veřejnost.
Pokud má slovo přejaté zakončení, jež v češtině neexistuje či jehož začlenění k nabízejícímu se vzoru by přišlo rodilým mluvčím násilné, zůstává zpravidla nesklonné (atašé) nebo se dané zakončení přizpůsobí českému paradigmatu (např. latinský plurál mores přešel do češtiny v podobě moresy – jako hrady).
Podle mého jazykového citu je spojení Ice Tea souslovím a skloňovat by se mohla jen jeho druhá část. Ačkoli je zakončena na vyslovované , jemuž by odpovídal vzor středního rodu stavení, je nesporné, že věta jako S Ice Team jsem spokojen zní komicky, ne-li přímo absurdně.
Protože však v češtině přebírají přídavná jména a zájmena ve funkci přívlastku shodného jmenný rod svého řídícího substantiva, je dosti pravděpodobné, že vznikne jazykový tlak na vyřešení takových spojení jako např. dovezený/dovezené Ice Tea (ice tea).

Závěr:
Samo sousloví Ice Tea je nesklonné; o rodu slova tea rozhodnou až sami uživatelé naší mateřštiny, pokud taková potřeba vznikne.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď