Z vyjádření PF UP:

VYMEZENÍ POJMŮ GRAMOTNOST A KOMPETENCE

Výčet gramotností považujeme za nedostatečný. Vítáme zavedení matematické a čtenářské a pisatelské gramotnosti, zároveň ale apelujeme na to, že není možné připustit absenci dalších důležitých gramotností, zejména gramotnosti vizuální, finanční, mediální a přírodovědné.

Některé tyto gramotnosti jsou nejen předmětemmezinárodních testování (TIMSS, PISA ad.), ale zároveň s nimi pracují i další uznávané mezinárodní vzdělávací dokumenty či respektovaná zahraniční kurikula. Doporučujeme seznam gramotností rozšířit.

V rámci příprav revize RVP ZV bylo odbornou veřejností diskutováno a následně Expertním panelem deklarováno rozšíření stávajících klíčových kompetencí o tzv. kulturní kompetenci. V Hlavních směrech revize RVP ZV se však tato kompetence neobjevila (s. 35). Přitom na zavedení kulturní kompetence panovala široká shoda. Doporučujeme pojem kulturní kompetence zavést.

Z vyjádření PK:

K diskuzi o změnách RVP ZV doporučujeme využít Metodický portál RVP.CZ, který spravuje NPI ČR (https://diskuze.rvp.cz) a který byl k těmto účelům opakovaně využíván v minulých letech. Na tomto portálu je již zaregistrováno velké množství učitelů formou uživatelských účtů.

Je třeba zajistit dostatečné množství finančních prostředků na činnosti, které souvisejí se změnami RVP ZV (jejich příprava, pilotáž, implementace, metodická podpora školám apod.).

Vzhledem ke skutečnosti, že odborná veřejnost a zástupci mnoha reprezentativních spolků učitelů různých vyučovacích předmětů vyjádřili plošně jednoznačný nesouhlas s tzv. malou revizí RVP ZV (https://revize.edu.cz), navrhujeme, aby tzv. velká revize RVP ZV (https://velke-revize-zv.rvp.cz) vycházela z textu RVP ZV, který byl v platnosti na konci roku 2020 (tedy bez pozdějších škrtů v řadě vzdělávacích oborů a v příslušné časové dotaci rámcového učebního plánu).

Navrhujeme vrátit se k osvědčené „Příloze upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením“ jakožto samostatnému dokumentu. V ní zpracovaný rámcový učební plán totiž zajišťoval dostatečnou časovou dotaci pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce: 15 hodin na 1. stupni ZŠ a 20 hodin na 2. stupni ZŠ (stávající RVP ZV ji bohužel snížil na 5 hodin na prvním stupni ZŠ a pouhé 3 hodiny za celý druhý stupeň ZŠ). Alternativním řešením může být takové nastavení rámcového učebního plánu v revidovaném RVP ZV, které školám umožní výše uvedenou hodinovou dotaci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce žákům s LMP (i tzv. hraničním) poskytovat, což v současnosti není v plném rozsahu umožněno.

Zanechat odpověď