Dotaz:
Ráda bych se poradila ohledně jedné nejasnosti, na kterou jsme s kolegyní narazily při psaní textu. Opakovaně se nám v textu vyskytuje několikanásobný podmět děti a mládež, který nám dělá problémy, a mám u něj dvě nejasnosti:
1. Chtěla bych se ujistit, že jsme správně odvodily, že v přísudku slovesa v minulém čase bude koncovka -y. Například: Děti a mládež se účastnilY výletu.
2. Druhým problémem je vztažné zájmeno ve vedlejší větě: nejsme si vůbec jisté, v jaké formě by například mělo být slovo který. Například tedy Děti a mládež, které/kteří se účastnili kurzu?
Paní G. T.

Odpověď ASČ:
Ad 1) Ve spisovné češtině platí tato pravidla pro shodu přísudku s několikanásobným podmětem:

I. Při pořadí podmět-přísudek:
A) Je-li ALESPOŇ JEDNÍM členem několikanásobného podmětu substantivum rodu mužského životného, lhostejno zda v čísle jednotném, nebo množném, píše se v příčestí činném (synonymní termín: v příčestí minulém), popř. v příčestí trpném  -li / -ni / -ti / -mi: Muži byli zmateni / kryti / známi;
B) Jsou-li VŠECHNY členy několikanásobného podmětu substantiva pouze v rodě středním a zároveň jsou VŠECHNA tato substantiva v množném čísle, říká se i píše -la, -na, -ta, -ma: Telata, jehňata a selata byla podrobena karanténě.  / Telata, jehňata a selata byla vzata do karantény. / Telata, jehňata a selata byla známa všem dětem na statku.
C) Ve VŠECH ostatních případech týkajících se několikanásobného podmětu se v příčestí činném, resp. trpném píše -ly / -ny / -ty / -my: Telata a kráva se pásly / byly vyšetřeny veterinářem atd.
Na dotazovanou větu se aplikuje právě toto pravidlo: substantivum děti je (v množném čísle) rodu ženského podle vzoru kost, substantivum mládež rovněž rodu ženského. Náležité psaní je tedy: Děti a mládež se účastnily výletu, jak tazatelka s kolegyní správně dovodily.

II. Při pořadí přísudek-podmět:
Vždy správná (ne však vždy jedině možná) je shoda, a to i ve jmenném čísle, podle toho členu několikanásobného podmětu, který stojí blíže přísudkovému slovesu: např. Účastnily se děti a mládež výletu? vedle rovněž náležitého Účastnila se mládež a děti výletu?

Ad 2) Konstrukce Děti a mládež, které?/kteří? se účastnily?/účastnili? kurzu […] skutečně může vzbuzovat rozpaky.
Podle pravidel je zde náležitý tvar které a psaní účastnily, ovšem do mysli pisatele i příjemce se vkrádá – jak o tom ostatně svědčí i tazatelčina nejistota – pojetí shody podle smyslu, totiž „oni všichni“. Shoda podle smyslu se však v podobných případech uplatňuje až v dalších větách v textu (resp. v tomtéž souvětí): např. Co jste tam vyváděly? (je-li z předchozího textu jasné, že jde o ženy či dívky); Tisíce lidí protestovaly proti spornému zákonu. Vyšli do ulic a demonstrovali (tj. lidé).

Směřuje-li dotaz na souvětí, které chce pisatel teprve vytvořit (nikoli tedy např. na zadanou testovou úlohu), doporučil bych ho přeformulovat. Ke konkrétnímu návrhu by ale bylo zapotřebí znát znění celého souvětí.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď