Zásadní práce k danému tématu. Z autorova úvodu:

„Zdá se, že každou teorii čeká ve školní praxi stagnace,“ říká v úvodu svého Démona teorie Antoine Compagnon (2009 s. 11) – s poukazem na adaptační proces, v němž se i z radikálního myšlení o literatuře stává pouhá metoda, „průměrná pedagogická technika“. Přestože je předkládaná práce zaměřená didakticky – a svá tvrzení podepírá ukázkami konkrétních výukových materiálů –, v centru její pozornosti by měla po celou dobu stát spíše právě teorie než zmíněné pedagogické techniky. Oblasti školní praxe se totiž bude dotýkat primárně s nemalou ambicí otevřít prostor přemýšlení o výuce literatury, ve kterém by tvrzení o stagnaci literární teorie neplatilo. V širší perspektivě chce totiž přispět k pevnému provázání literární teorie s literární didaktikou – a to nejen jednostranně, dokladem, že promítat literárněteoretické úvahy do didaktické praxe je zásadně přínosné (ať už se v ní obráží skrytě, jen skrze rozvahu pedagoga, nebo s menší či větší mírou otevřenosti, např. i v činnostech žáků), anebo včleněním literární didaktiky do literární teorie (např. akcentací příbuznosti otázek po poznání literatury s otázkami po jejím učení či propojením modelu textových subjektů se subjekty vyučování), ale také demonstrací myšlenky, že didaktika literatury nemusí být vnímána pouze jako aplikace literární teorie, nýbrž jako její specifická situace. Výhody pak čerpá nejen didaktika, která může být vlastní součástí literární vědy, ne pouze její derivací, ale i sama teorie literatury, která je tak postavena do pole, v němž je (díky setkávání potřeb a rozličného naturelu mnoha interpretů s rozmanitými texty) konfrontována s živými a stále proměnlivými požadavky např. po její pluralitnosti, srozumitelnosti (a tím i demokratizaci) či schopnosti interdisciplinárních vztahů – a v němž je průběžně vystavována otázkám po své smysluplnosti. Jinými slovy – středoškolské prostředí může být pro literární teorii výživným prostorem k uplatňování svého mnohohlasí.

Z tohoto myšlenkového pericyklu budu v tomto textu sledovat pouze jeden výhonek, problematiku literární interpretace, a to specificky ve středoškolské výuce literatury. Práce nabídne několik konceptů, jak o interpretaci v kontextu středních škol uvažovat, a být její relativně komplexní deskripcí; zaznamená její podobu i situaci, obojí abstraktně i v zrcadle aplikace; pokusí se odpovědět na otázky po chápání interpretace, po její naučitelnosti, po složkách jejího procesu, po možnostech její transformace v učební (nebo dokonce testové) úlohy. […]

VOJTÍŠEK, Ondřej. Cestami textem: Didaktická interpretace a interpretační úlohy ve středoškolské výuce literatury [disertační práce]. Vedoucí práce: Mgr. Andrea Králíková, Ph.D. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav české literatury a komparatistiky, 2023. Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/188344/140112828.pdf>.

Materiály prezentované v disertaci jsou dostupné také na webové stránce interpretujme.cz

Zanechat odpověď