Z článku publikovaného v časopise Korpus-gramatika-axiologie 23/2021:

Souvětí s vedlejšími větami bez syntaktického vztahu (dále jen souvětí s VVBSV) je dalším typem složitého souvětí. Je to souvětí, v němž na větě hlavní závisí dvě vedlejší věty prvního stupně závislosti,  které nejsou v syntaktickém vztahu, srov. Když se za astronomem zavřel těžký vchod, uvědomil si, že se právě rozloučil se svým světem (SYN2015). Souvětí s VVBSV lze v rámci formálně-sémantického rovinného popisu (FSRP) jazykového systému (Štěpán 2013: 9) nazvat také souvětím s větvenou závislostí vedlejších vět (na rozdíl od souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět). Větvená závislost umožňuje, aby na vedlejších větách prvního stupně závislosti závisely další věty vedlejší v nejrůznějších větosledných pozicích.

 V syntaktickém vztahu k jiným větám nejsou ovšem také polovedlejší a parentetické věty v nadsouvětném celku (Štěpán 2019). U polovedlejší věty lze pro její identifikaci užít test obráceného poměru vět, srov. A kráčíme po stejný cestě, jestli si to můžete pamatovat, jako jste šli tenkrát (Erben c 164)→Můžete si to pamatovat, že kráčíme po stejný cestě, jako jsme šli tenkrát. Někdy je polovedlejší věta užita také proto, aby se neopakovala vedlejší věta s že, srov. To ovšem znamená, jak vysvětlila milá hosteska, že její akreditaci vyřídí až v hotelu (Pavlíčková 222)→Vysvětlila milá hosteska, že to ovšem znamená, že její akreditaci vyřídí až v hotelu. Jiný je doklad na parentetickou větu, ve kterém také není syntaktický vztah této věty k větě vedlejší, srov. Jestliže důvodem nebyla Jindřiška Vahalová, to před chvílí vyloučil, teď se mu nabízel jiný stín (Čepelka 27). Polovedlejší a parentetické věty jsou už z jiného promluvového pásma, a protože nejde už o souvětí s VVBSV, v tomto příspěvku se jimi nezabývám.

Snažil jsem se při klasifikaci souvětí s VVBSV co nejvíce omezit introspekci a popsat skutečnou objektivní situaci současné psané češtiny. Proto jsem vycházel z pramenů (viz jejich seznam na konci článku). Východiskem zkoumání byla rozsáhlá beletrie vydaná především po roce 1989, doplněná o některé současné odborné knihy a o několik málo dokladů z Českého národního korpusu.

Vedle souvětí s VVBSV, souvětí s řetězcovou závislostí vedlejších vět a souvětí se souřadnými vedlejšími větami bude třeba v budoucnosti věnovat pozornost i dalším typům složitého souvětí. Pomůže to jazykové praxi při formulaci psaných textů s náročnější myšlenkovou strukturou. Touto jazykovou praxí je i vyučování ve vyšších třídách našich škol.

Kategorie: Články, Skladba

Zanechat odpověď