1. Úvod

Tvoření slov je jednou z nejobávanějších kapitol jazykové výuky na základních a středních školách. Jde opravdu o látku obtížnou, zároveň však skýtající netušený potenciál pro rozvoj abstraktního myšlení žáků. Při vhodném didaktickém uchopení lze na ní budovat a rozvíjet zejména tři z poznávacích a řešitelských postupů: analýzu, analogii a hierarchizaci. Dále umožňuje pro žáky zajímavé etymologické exkurze, pokud si je učitel v rozumné míře doma připraví.

V tomto trojdílném článku se pokusíme didaktizovat učivo slovotvorby tak, jak se to autorovi osvědčilo v jazykových hodinách na gymnáziu; po potřebných modifikacích a redukcích lze aplikovat tuto metodiku i na negymnaziálních středních školách a na školách základních.

V 1. a 2. dílu článku se věnujeme nejnutnější teorii (zohledňující ovšem potřeby praktické výuky), v 3. dílu uvádíme celkem 16 příkladů vzorového slovotvorného a morfematického rozboru substantiv, adjektiv, sloves a některých neohebných slovních druhů.

Článek ZDE

Zanechat odpověď