Přinášíme první z pravidelných přehledů o obsahu nově vyšlých čísel časopisu pro učitele českého jazyka a literatury. Podotýkáme na úvod, že tento časopis je určen češtinářům působícím nejen na školách středních, ale i základních a vysokých.

Nejnovější číslo ČJL přináší v uvedených rubrikách tyto texty:

Stati a články

J. Kostečka – J. Soukal: Byla založena Asociace středoškolských češtinářů
L. Zimová: Recepce a produkce odborného textu
P. Poslední: Šrámkova hra se čtenářem
A. Jedličková: Edgar Dutka: U útulku 5 (interpretace)

Z praxe našich škol

R. Malý: Výuka tvůrčímu psaní literatury pro děti a mládež

Diskuse

J. Kostečka: Hodnocení slohových prací středoškoláků, včetně maturitních

Z nové české literatury

V. Novotný: Putování za poezií

Z jazykové poradny Ústavu pro jazyk český

I. Svobodová: Číslovky

Rozhledy

I. Kolářová: Jubileum Evy Minářové

Literatura

V. Řeřichová: Překračování hranic obvyklosti v českém jazyce a literatuře
P. Horký: Osobité Rotreklovo dílo v dobových souvislostech

Podrobněji ad:

L. Zimová: Recepce a produkce odborného textu

Článek informuje o úskalích, která čekají na vysokoškolské studenty bohemistiky při práci s vysoce odbornými texty, na jejichž tvorbu ani recepci nejsou ze střední školy připraveni. Například upozorňuje na to, že v odborném jazyce mají slova jako popisovat, vykládat, určovat, řídit terminologickou platnost a nelze je užívat ve stejném významu jako v textu neodborném. Dále autorka uvádí nejčastější chyby, kterých se budoucí bohemisté dopouštějí při produkci svých seminárních prací apod., a to v rovině pravopisné, syntagmatické a stylizační.

 A. Jedličková: Edgar Dutka: U útulku 5 (interpretace)

Článek je ukázkou z připravované publikace Česká literatura první dekády 21. století v souvislostech a interpretacích, na niž tu upozorňujeme. Ta navazuje na podobný, velmi užitečný projekt V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století (AV, 2008).  Češtináři zde získají řadu zajímavých podnětů k práci ve snad nejobtížnější partii svého působení – v analýze a interpretaci uměleckého textu.

J. Kostečka: Hodnocení slohových prací středoškoláků, včetně maturitních

Článek přináší návrh alternativní hodnoticí tabulky pro opravu a hodnocení slohových prací. Ta je aplikovatelná na slohy nejen na třetím, ale i na druhém stupni. Zároveň se v článku vymezují pojmy „jazyková chyba“ a „stylizační nedostatek“ a uvádí jejich konkrétní typologie. Tabulka není revolučně jiná než stávající „cermatovská“, hlásí se však výrazně k tabulkám užívaným ve vysoce respektované mezinárodní maturitě Diploma Programme projektu International Baccalaureate. Autor zde otevírá diskusi češtinářů vztahující se k maturitnímu modelu 2018+. V blízké budoucnosti bude tento text publikován i na webu ASČ.

V. Novotný: Putování za poezií

Ve výborně vedené a pro praktiky vysoce aktuální rubrice informuje autor o novinkách v nejsoučasnější české literatuře. Tentokrát se zaměřil na novou tvorbu básníků Miroslava Huptycha, Petra Hrušky, Milana Děžinského, Pavla J. Hejátka, Jakuba Fišera a básnířky Kristýny Žáčkové.
Doporučujeme (nejen) češtinářům, aby si v této souvislosti obstarali i starší výtisky časopisu Český jazyk a literatura – získají ucelený pohled na vše podstatné, co se v naší současné literatuře odehrává.

 I. Svobodová: Číslovky

V další stálé rubrice se autorka, působící mj. v jazykové poradně ÚJČ, zaměřuje na problematické jevy při skloňování číslovek, zejména dva, oba, tři, čtyři a dvě stě a číslovek složených (typ /k/ tisíci osmi stům šedesáti dvěma cestujícím).

 V. Řeřichová: Překračování hranic obvyklosti v českém jazyce a literatuře

Recenze se zaměřuje na zajímavou monografii, zabývající se v dílčích příspěvcích otázkami jazykové normy a jejího porušování v českých textech nejrůznějších typů.
Jeden z příspěvků se zaměřuje na překračování hranic umění v díle J. Škvoreckého. Jiný se zabývá danou problematikou u děl tradičně probíraných na základních školách v rámci tzv. doporučené četby. Podnětná je i analýza neduhů zvukové stránky současné češtiny u rozhlasových a televizních moderátorů, učitelů a studentů učitelství.

Jiří Kostečka

Zanechat odpověď