Titulek článku jsme si vypůjčily od Karla Ignáce Tháma (1763−1816), bratra známějšího Václava Tháma, protože se „zlobivými utrhači“ českého jazyka se přímo roztrhl pytel. Stačí, když si pustíme rozhlas nebo televizi či se začteme do novin a jejich internetových stránek. Zcela pomíjíme soukromé rozhlasové a televizní stanice a diskuse čtenářů na internetu, to je kapitola sama pro sebe, a soustředíme se především na veřejnoprávní rozhlas, televizi a tisk.

Byly doby, kdy rozhlas, televize a noviny mohly být pokládány za vzor spisovné češtiny, ale ty jsou bohužel dávnou minulostí. Přesvědčíme se o tom, když pouhých několik hodin sledujeme rozhlasové nebo televizní vysílání či zalistujeme denním tiskem. Získáme tak bohatý materiál, který můžeme využít při vyučování. Příklady nepatřičného vyjadřování mohou také vyhledávat sami žáci. Užitečné bude i to, když jim učitel vysvětlí, že příklad, který oni považují za chybný, je v souladu s mluvnicí či pravopisem.

V médiích se v projevech profesionálních i neprofesionálních mluvčích setkáváme s četnými odchylkami ve všech jazykových rovinách – ve zvukové stránce, pravopisu, tvarosloví, skladbě, slovní zásobě. Ke každé z nich uvedeme pouze několik z mnoha příkladů, které jsme zaznamenali v posledních třech měsících. V závorkách uvádíme náležitou podobu.

Zvuková stránka jazyka

Množí se případy nenáležité výslovnosti skupiny aero-: místo náležitého [aero-] slýcháme [ajro-], např. ve slovech [*ajroplán], [*ajrobik], [*ajrosol].

Stále častěji slýcháme [*respektivje] místo náležitého [respektive]. Vyskytuje se i nenáležitá podoba *respektivně.

Poměrně častá je výslovnost názvu písmene ř jako [*řet], např. v soutěži A–Z kviz, a to i u těch jejích účastníků, kteří prokážou pozoruhodné vědomosti.

Pravopis

Vlna mrazů zužuje (sužuje) celou zemi. − Zužuje se např. vozovka, sužovat (s významem ,trápit‘) souvisí se soužit.

Na Nový rok si udělejte „vyprošťovák“ podle Babicy (Babici). − U podstatných jmen Babica, Nohavica, Danica, skica apod. se řídíme pravidlem, že c v češtině patří mezi pravopisně měkké souhlásky, a proto tato jména mají měkké skloňování. Výjimkou jsou obecná slova tácy, puncy a nespisovná hecy, kecy, trucy aj.

Švédové město Brno nedobili (nedobyli). − Dobýt/dobývat = získat něco s vynaložením určité dávky úsilí, např. hrad, uhlí; dobít = usmrtit (zvíře), přestat tlouci (srdce, zvon), doplnit elektrický náboj (dobít baterii).

Luxus a tajemno vládní vili (!) – Ví-li pak náš Vili, že u naší vily víly věnce vily? Vili možná ví, že se v koncovce tvaru podstatného jména vily píše y, autor tohoto titulku v novinách však ne.

Německá ministrině (ministryně) odstoupila. − Stejný slovotvorný typ jako žákyně, Řekyně, bohyně (s příponou -yně) apod.

Tvarosloví

Skloňování slov cizího původu

Já začnu od toho ústředního téma (tématu). – Podstatná jména rodu středního řeckého původu (drama, schéma, klima aj.) zakončená v 1. p. na –a mají v ostatních pádech kmenotvornou příponu –at-.

Oprava musí být ukončena k tomuto datumu (datu). − Jména latinského původu na -um tuto příponu odsouvají a pak se skloňují podle vzoru město (podobně i album, centrum, vízum aj.).

Ten román jsem nečetl, ale je to od Dumy (Dumase). – Dumas se skloňuje podle vzoru muž a tvary se čtou [dymase, dymasovi…]

Skloňování číslovek

Hezký den vám obou dvoum (oběma dvěma)..

Chybné tvary přídavných jmen přivlastňovacích nebo užití jiného pádu než genitivu přivlastňovacího

Nese Kainové (Kainovo) znamení.

Zamířil na Palacký most (na most Palackého).

Ať se koni Převalskému (Převalského) v Mongolsku daří!

Modrý pokoj Jaroslava Ježka najdeme v jednom domě v pražské Kaprové (Kaprově) ulici. − Kaprova ulice byla pojmenována podle staroměstského primátora Pavla Kapra z Kaprštejnu, který si tam ve druhé polovině 16. století koupil dům, nikoli podle obecného jména ryba.

Časté je chybné používání zvratného zájmena přivlastňovacího svůj, toto zájmeno se zaměňuje se zájmeny nezvratnými můj, tvůj. Někdy tak dochází k vyjádření až komickému.

Chci poděkovat rodičům, že mi pomohli uskutečnit své (mé) sny. − Pisatel jistě neuskutečňoval sny rodičů, nýbrž sny vlastní, i když mohly být se sny rodičů shodné.

Soudce mu nařídil platit na svou (jeho) dceru. − Obviněný určitě neměl platit na soudcovu dceru, ale na vlastní dceru.

Jiřinu Bohdalovou zvu při svém (jejím) životním jubileu na jeviště. − Podobný případ, nebylo to životní jubileum moderátora, ale Jiřiny Bohdalové.

Současnou předsedkyni soudu jmenoval do své (její) funkce prezident. − Předsedkyně soudu se jistě nestala prezidentkou.

Dělal jsem vše ve svých silách, abych ji zachránil. (Dělal jsem vše, co bylo v mých silách, abych ji zachránil.)

Užití tázacího zájmena jaký (jímž se ptáme obecně na vlastnost někoho, něčeho) místo zájmena který (jímž se ptáme na určení jedné ze souboru osob, věcí apod.)

Do jaké (Do které) řeky se vlévá Sázava? − Odpověď zní: do Vltavy. Odpověď na otázku Do jaké řeky se vlévá Sázava? by byla např.: do rozvodněné, kalné, prudké apod.

V jakém (V kterém) roce získal Verner titul mistra Evropy?

V jakém (V kterém) měsíci ses narodil?

S jakou (S kterou) kamarádkou pojedeš na tábor?

Vztažné zájmeno jenž je sice hodnoceno jako knižní, ale pokud ho užijeme, mělo by být ve správném tvaru.

Kolik let je člověku, jež (jenž) vstoupil do Kristových let?

Zaskakuji za Aleše Cibulku, jejž (jenž) si někde užívá dovolenou.

Melodie, jenž (jež) zazněla, mi byla povědomá.

Největší obtíže působí výrazně knižní tvary tohoto zájmena ve 4. p. j. č. a v 1. p. mn. č., které se kupodivu objevují dosti často, mnohdy však chybně utvořené:

Děkuji za čas, jenž (jejž) si pan předseda udělal.

Příběh, jež (jejž) budu vyprávět, jsem slyšel od své babičky.

To je ta žena, jež (již) zachránil.

Vyprávění lidí, jež (již) se stali oběťmi povodně, námi otřáslo.

Skladba

Odchylky od pravidelné mluvnické stavby věty

Neliší se od textu zveřejněnému (zveřejněného) již dříve. − Od jakého/kterého textu? Zveřejněného.

Ukradl z vozu zaparkovaném (zaparkovaného) před domem rádio s přehrávačem. − jakého/kterého vozu? Zaparkovaného.

Příběhy hrdinů autora přiváděly k úvahám týkajících se (týkajícím se) jejich psychiky. − K jakým úvahám? Týkajícím se… Podobné odůvodnění i u dalších příkladů.

Fuksův Příběh kriminálního rady vnímáme s větším pochopením, víme-li o autorově problematickém vztahu k otci, prvorepublikovém policejním (prvorepublikovému policejnímu) úředníkovi.

Který herec ztvárnil postavu V. Boudníka ve filmu Něžný barbar, natočeného (natočeném) podle novely B. Hrabala?

Na Dakaru se můžete u závodníků setkat i s řetízky manželek a přítelkyň, šikovně uchycených (uchycenými) na motorce. −V tomto případě má věta i komický ráz, což autor jistě nezamýšlel.

A teď ke změnám týkajících se (týkajícím se) nového občanského zákoníku.

Výzkumu, založenému (založeného) na řízených rozhovorech, se zúčastnilo sedm učitelů.

Šaty předvedené na přehlídce uhranuly (učarovaly) mnohým dámám. − záměna s učarovat někomu. Sloveso uhranout je však ve větě nevhodně použito, jeho význam je ,pohledem ublížit‛. Lépe např. …okouzlily, uchvátily mnohé dámy, učarovaly mnohým dámám.

Z přítomnosti Topolánka na kongresu se ODS neobává. (Přítomnosti Topolánka)… − záměna s mít strach z něčeho; kromě toho lze mít výhrady i k přivlastňovacímu genitivu (přítomnost Topolánka), náležité je použití přídavného jména přivlastňovacího (Topolánkova přítomnost).

Další kolo soutěže zamíchá v pořadí soutěžících. (…zamíchá pořadím soutěžících) − záměna s udělat změnu v něčem.

Hledání po pohřešovaných cestujících bylo neúspěšné. (Hledání pohřešovaných cestujících…) − záměna s pátrání po něčem.

Tíhne mě to k nim. (Tíhnu k nim. Táhne mě to k nim.) − záměna s táhnout někoho k něčemu

Stále častěji se vyskytuje vadné používání dvojité spojky jednak – jednak. Buď chybí druhá část spojky, nebo se místo ní dokonce vyskytuje tvar *druhak (tento tvar je navíc nesystémový – jednak je odvozeno od základní číslovky jeden, druhak od řadové číslovky druhý).

Jednak si projdeme naučnou stezku kolem rybníka a také se chceme vykoupat. (Jednak si projdeme naučnou stezku a jednak se chceme…)

Delegace se jednak setká s prezidentem republiky, druhak zamíří do Parlamentu. (Delegace se jednak setká s prezidentem republiky, jednak zamíří…)

Slovní zásoba a tvoření slov

Pisatelé/mluvčí používají i slova, jejichž význam přesně neznají. Časté jsou i záměny slov podobně znějících, ale zcela jiného významu. (Uvádíme významy i běžnějších slov, aby je učitelé měli – při případném využití tohoto materiálu při výuce – pohotově k dispozici.)

Jedna ze sledovaných škol snížila hodinovou dotaci zeměpisu na polovinu, na úkor (ve prospěch) občanské výchovy. – Zeměpisu byly hodiny odebrány, občanské výchově přidány, správně je tedy …ve prospěch občanské výchovy. Na úkor = v něčí neprospěch, na škodu; stejný základ má i slovo příkoří.

Byla také vynikající představitelkou životem zkušených (zkoušených) žen.

Tanečnice byly sporadicky (spoře) oblečené. Sporadický = zřídka se vyskytující; spoře = málo.

Někdo se duchaplně (duchapřítomně) snažil pomáhat raněným. Duchaplně = inteligentně, vtipně; duchapřítomně = rychle a správně se rozhodovat v obtížné situaci.

Děti studují herectví, seč (ač, ačkoli, třebaže) jsme jim to rozmlouvali. – Výraz seč vznikl spojením předložky s a tázacího zájmena co. Vyskytuje se především ve frazeologizovaném seč (= co) mu síly stačily.

Zasáhlo ji to na citelném (citlivém) místě. – Citelný = bolestně pociťovaný, velký (citelná ztráta), značný (citelné ochlazení); citlivé místo = při dotyku bolestivé, přeneseně určitá skutečnost, která nám připomíná něco nepříjemného.

Dělat nějaké uzávěry (závěry) je předčasné. – Uzávěr = zařízení k uzavření něčeho; závěr = zde konečný soud, úsudek.

Budete muset zahloubat ve vzpomínkách. (…zapátrat ve vzpomínkách, ponořit se do vzpomínek.)Zahloubat se = hluboce se zamyslet, zabrat se do něčeho.

Závodnice byla úplně zborcená (zbrocená) potem. – Zbrocený – potřísněný, postříkaný; zborcený = zbořený, zničený.

Toliko (Tolik) k soutěžní otázce. – Toliko = knižní výraz s významem ,jen, pouze‛.

Vypadal hodně starostlivě (ustaraně). − Starostlivý = pečlivě se starající; ustaraný = vyčerpaný starostmi.

Jeho ohlas (věhlas) se šířil. – Ohlas = odezva, souhlas nebo nesouhlas s něčím (ohlas petice), věhlas = proslulost, sláva.

Nestačil jsem si udělat osobitý (osobní, vlastní) názor. – Osobitý = pro někoho typický, charakteristický (osobitý způsob řeči).

Záležitost je podstoupena (postoupena) orgánům činným v trestné činnosti.Podstoupit = vzít na sebe něco nepříjemného (trest), podrobit se něčemu (operaci); postoupit = zde přenechat, předat dál.

Kritiky byly velmi obdivuhodné (obdivné). Obdivuhodný = zasluhující obdiv (obdivuhodný výkon); obdivný = vyjadřující obdiv, uznání.

Odešel na zasloužilý (zasloužený) odpočinek. − Zasloužilý = mající nějaké zásluhy (zasloužilý učitel, zasloužilý umělec); zasloužený = po zásluze získaný.

Před pomníkem Jana Husa se v padesátých letech minulého století rozléhala (rozkládala) vodní plocha.Rozléhat se = šířit se (o zvuku); rozkládat se = prostírat se.

Chtěl bych se zeptat ještě na jednu otázku. (Chtěl bych položit ještě jednu otázku. Chtěl bych se ještě zeptat…) − Na otázku se neptáme, otázku klademe.

Mnoho známých osobností postupně skládalo zesnulé herečce kondolence. − Kondolujeme (projevujeme soustrast) pozůstalým, ne zesnulému. Tuto větu lze snad upravit např. takto: Mnoho známých osobností postupně projevovalo zesnulé herečce úctu.

Humanitární (Humanitní) obory je potřeba utlumovat, protože nepřinášejí žádné hodnoty. − Názor jednoho z prezidentských kandidátů. Humanitární = lidský (humanitární pomoc); humanitní = týkající se lidské společnosti, společenský (humanitní vědy).

Amnestie vyvolala silnou kontraverzi (kontroverzi). – Kontroverze – z lat. controversia; první část tohoto slova tvoří předpona contro-, odpovídající předložce contra s významem ,proti‛. I mluvčí neznalí latiny vydělují ve významu slova kontroverze složku proti, a protože znají slova jako kontrarevoluce, kontraindikace, kontrašpionáž, kontrarozvědka, připodobňují těmto slovům i slovo kontroverze − kontraverze. Uvedená slova nejsou totiž přímo převzata z latiny, nýbrž byla odvozena v nové době od samostatně existujících substantiv revoluce, špionáž atd., což se o slově (kontro)verze říci nedá (existující slovo verze má jiný význam).1

Náš deník už začal brojit (zbrojit) na olympiádu.Brojit proti něčemu = nepřátelsky vystupovat proti něčemu; zbrojit = vyrábět nebo opatřovat si zbraně, přeneseně chystat se na něco.

Několik příkladů řeči politiků:

To jméno budeme komunikovat na odpolední schůzce. (O tom jménu budeme jednat…)

Jsem ochotna komukoli tento mail, který jsem obdržela, odkomunikovat (poslat, přeposlat).

Jak vláda vykomunikuje (vysvětlí) lidem, co jim nová důchodová reforma přinese?

Situaci na vrchním státním zastupitelství je třeba zastabilizovat (stabilizovat).

Já divákům odprezentuji (představím) dnešní vydání Hospodářských novin. Nebo Já diváky seznámím s dnešním vydáním…

Jsem přesvědčen, že nový zákon, tak jak je vydefinován (napsán), obsahuje vše potřebné.−

V posledních třech příkladech se setkáváme s tzv. obojvidovostí/vidovou nevyhraněností (u sloves stabilizovat, prezentovat, definovat), tzn. že tato slovesa fungují jako nedokonavá i dokonavá. „To se projevuje především u sloves cizího původu, avšak s jejich postupným zdomácňováním se uplatňuje tendence dotvářet vidové dvojice předponovým odvozováním: zautomatizovat, zformalizovat, vykalkulovat, vyprodukovat, a to bez ohledu na spisovnost: vyargumentovat, zrekreovat.“2

Cena elektřiny poroste v horizontu 5−6 %. (Cena elektřiny poroste o 5−6 %.) – Slovo horizont v této větě je tzv. plevelné, nadbytečné.

Nečas: Letos osekáme výdaje, poté si posvítíme na důchodce a bohaté (novinový titulek) – Posvítit si na někoho = důkladně prozkoumat někoho podezřelého z nějaké nepravosti. Copak chudáci důchodci panu premiérovi provedli?

Frazémy

Uživatelé neznají správné znění frazémů a leckdy ani jejich význam.

Ostraváci si nedělají servítky. (… si neberou servítky.)

Ptáte se na nesprávném hrobě, paní redaktorko. (Pláčete na nesprávném hrobě…)

V tomto sporu hraje tato strana za krátký konec provazu. (…tahá za krátký konec provazu.)

O korupci si špitají (štěbetají) vrabci na střeše.

Proč jste tu podanou (hozenou) rukavici zvedla?

Otáčel se, jak foukala korouhvička. (Otáčel se jako korouhvička.)

Šili jsme si na sebe bič. (Pletli jsme si…)

Přistupoval jsem k nim se srdcem v dlani. (… na dlani.)

Můžeme s klidným srdcem (s klidným svědomím) říct, že jsme se zachovali správně.

Stylizační nedostatky z různých jazykových rovin

Samička ploštice kněze mateřského na listu břízy hlídající své larvy (popisek k obrázku). (Samička ploštice kněze mateřského hlídající na listu břízy své larvy.) – Své larvy hlídá ploštice, ne bříza.

Zpívat před vyprodaným publikem je Magdaléna Kožená zvyklá. (Zpívat před vyprodaným sálem je M. K. zvyklá. Zpívat před početným publikem…)

V současné době zanikají staré trampské osady díky vymírání jejich majitelů i díky zničení povodněmi. Řada budov se díky špatnému technickému stavu zřítila. − Předložka díky se velice často (patrně vlivem angličtiny) používá ve spojeních s významem ,vinou‘, přestože její význam je dosti „průhledný“. Někteří lingvisté její používání i v těchto případech tolerují, přesto bychom se před jejím použitím měli zamyslet, protože vymírání majitelů, zničení povodněmi či zřícení budovy není nic, za co bychom měli „děkovat“. Tedy např. díky lékařské péči, díky přítelově pomoci, díky pečlivé přípravě ano, díky náledí se srazilo pět aut, díky epidemii zemřelo mnoho lidí raději ne.

Nejvýznamnější studánky a prameny byly uctívány v rámci poutních míst (u poutních míst). V rámci Evropy (V Evropě) uspořádá tato skupina několik koncertů. – V poslední době „rámce“ zamořují především písemné projevy, někdy je jich v jednom článku i více než deset, např. v rámci vyučování (při vyučování), v rámci našich možností (podle našich možností), spolupracují v rámci nového projektu (na novém projektu).

Odjezdy autobusů jsou v dřívější časové poloze. – Snaha o „vznešenější“ vyjadřování, věta Autobusy odjíždějí dříve se autorovi asi zdála příliš jednoduchá.

Všichni hospitalizovaní domova s pečovatelskou službou se již nacházejí v nemocnicích. – Jde patrně o nepozornost při stylizaci, autor měl asi na mysli, že Všichni postižení obyvatelé domova s pečovatelskou službou se již nacházejí v nemocnicích.

Kde si můžeme oprávněnost svých výtek vůči skutečné nebo domnělé „jazykové nesprávnosti“ ověřit. Doporučujeme například tyto zdroje:

Internetová jazyková příručka jazykové poradny ÚJČ – www.prirucka.ujc.cas.cz

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

STYBLÍK, V., aj. Základní mluvnice českého jazyka. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2002.

ČECHOVÁ, M., aj. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2011.

Jazykové sloupky Ivany Svobodové v každém čísle Českého jazyka a literatury

 

1 Výklad tohoto jevu podle časopisu Naše řeč 1979, roč. 62, č. 3.

2 Čechová, M., aj. Čeština – řeč a jazyk. 3., upravené a rozšířené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2011, s. 182.

Vyšlo v časopise Český jazyk a literatura, č. 5, 2012-13.

2 komentářů.

  1. Josef Soukal napsal:

    Jiří Weinberger na své facebookové stránce:

    Bojujme marný boj za zdravou češtinu. Když někdo řekne nebo napíše, že částka byla ponížena, připomeňme, že částku je správné snížit, nikoli ponížit. Nebudete-li pochopeni, uveďte tento snad dostatečně odstrašující příklad: „Obžalovanému byla pokuta za inzultaci nadřízeného ponížena, protože byl svým nadřízeným ponižován.“

Zanechat odpověď