MŠMT připravilo Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínkové řízení proběhlo v termínu 28.6.2018 – 23.7.2018.

Z odůvodnění:

Předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky z praxe odrážející dílčí momenty fungování maturitní zkoušky posledních několika let a jejich cílem je lépe či přesněji definovat pravidla konání maturitní zkoušky, a přispět tak k celkovému zkvalitnění celého procesu ukončování vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Z návrhu, část III.2  Úpravy v konání maturitní zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří se dlouhodobě vzdělávali ve škole mimo území ČR:

  1. Změny v konání dílčích zkoušek z českého jazyka a literatury, kdy délka trvání didaktického testu se prodlužuje z 60 na 70 minut, u písemné práce zůstává zachována celková délka 110 minut, avšak s tím, že už nebude striktně rozdělována na 20 minut pro výběr jednoho z 6 zadání a na 90 minut pro vytvoření vlastního textu. Obojí je vstřícnější k individuálním potřebám žáků.

Připomínková místa byla standardní (ministerstva, kraje aj.), dále Czesha a AŘG.

Učitelská profesní sdružení oslovena nebyla. 

Zanechat odpověď