Doplněno 24. 8. 2018:

MŠMT připravilo Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínkové řízení proběhlo v termínu 28.6.2018 – 23.7.2018.

Z odůvodnění:

Předkládaná novela vyhlášky č. 177/2009 Sb. představuje souhrn pozměňovacích ustanovení spíše technického charakteru, která reagují na poznatky z praxe odrážející dílčí momenty fungování maturitní zkoušky posledních několika let a jejich cílem je lépe či přesněji definovat pravidla konání maturitní zkoušky, a přispět tak k celkovému zkvalitnění celého procesu ukončování vzdělávání žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Z návrhu, část III.2  Úpravy v konání maturitní zkoušky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků, kteří se dlouhodobě vzdělávali ve škole mimo území ČR:

  1. Změny v konání dílčích zkoušek z českého jazyka a literatury, kdy délka trvání didaktického testu se prodlužuje z 60 na 70 minut, u písemné práce zůstává zachována celková délka 110 minut, avšak s tím, že už nebude striktně rozdělována na 20 minut pro výběr jednoho z 6 zadání a na 90 minut pro vytvoření vlastního textu. Obojí je vstřícnější k individuálním potřebám žáků.

Připomínková místa byla standardní (ministerstva, kraje aj.), dále Czesha a AŘG.

Učitelská profesní sdružení oslovena nebyla. 

Aktuální zpráva MŠMT z 24. 8.  (podle webu pedagogicke.info.cz):

Změny v maturitách

Pro podzimní termín maturit

• Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Dosud byli ve validačních komisích dva odborníci, nově budou tři.
• Cermat také bude v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech a v případě, že bude zjištěna chyba, přijme opatření k nápravě.

Od října 2018

• Od 1. října 2018 začne platit tzv. technická novela (tzn. nedotkne se podzimních termínů maturit, které se konají na začátku září 2018).
• Zavádí se dvě nové kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ti mají nárok na přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (příklad: diabetici a epileptici s cílenou medikací, která může mít tlumící účinek – je jim umožněno 25procentní navýšení času; žáci se sluchovým postižením, kteří komunikují v mluvené češtině a k porozumění mluvené češtině musejí odezírat – k řešení zadání zkoušek potřebují navýšení času o 100 %).
• Navyšuje se základní doba trvání didaktického testu z českého jazyka a literatury.
• Délka trvání konání písemné práce z českého jazyka a literatury zůstává stejná (110 minut), ruší se však pravidlo rozdělení času na volbu zadání (původně 20 min.) a vlastní vypracování práce (původně 90 min). V průběhu zkoušky si nově mohou žáci změnit volbu zadání práce.
• Konkrétní termín jednotlivé zkoušky ředitel školy nově zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to z důvodu vyšší transparentnosti.
• Cermat zveřejnění výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka v podzimním zkušebním období nově do 10 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky. Pro jarní zkušební období se v tomto směru nic nemění.

Ve střednědobém výhledu:

• Bude rozšířen okruh expertů z odborných institucí, se kterými jsou podoby testů konzultovány a kteří se podílejí na kontrole testů z obsahového a testologického pohledu.
• Nyní se na přípravě testů podílejí např. odborníci z Ústavu pro jazyk český Akademie věd, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, Jednoty českých matematiků a fyziků i odborníci z vysokých škol. Do budoucna by se na testech měly podílet i instituce podporující výuku cizích jazyků v zahraničí (osloven např. Goethe Institut).

 

 

Jeden komentář.

  1. Josef Soukal napsal:

    MATURITĚ A FOTBALU ROZUMÍ KAŽDÝ:
    Tak státní maturita neplní svou funkci? A školní ji plnit bude? Na základě svaté víry? A různost hodnocení na středních školách nevadí? Proč tedy vůbec vydávat jednotný certifikát?
    https://www.lidovky.cz/osud-statnich-maturit-je-nejisty-neplni-svou-funkci-mysli-si-ministr-skolstvi-plaga-gap-/noviny.aspx?c=A180824_192449_ln_noviny_vlh

Zanechat odpověď