Dotaz:

Prosím o zodpovězení následujícího dotazu:
Pokoj je uklizenJe uklizen je přísudek slovesný, nebo přísudek jmenný se sponou, kde uklizen je jmenný tvar přídavného jména uklizený?
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
paní E. T.

Odpověď ASČ:

Vážená tazatelko,
spojení pokoj je uklizen se podle všech relevantních bohemistických příruček určuje jako přísudek slovesný v opisném trpném rodě (tvořený pomocným slovesem být a trpným příčestím slovesa uklízet); spojení pokoj je uklizený je pak přísudek jmenný se sponou (= přísudek slovesně-jmenný), tvar uklizený je zde jmenná část přísudku.
Pozn.: Vedle opisného pasiva existuje ještě pasivum zvratné typu Dům se staví.

Ne vždy je však věc tak jednoduchá. Jmenný tvar přídavných jmen totiž nemusí souviset se slovesem: srov. mlád, zdráv, šťasten, schopen, pamětliv – většinou má archaický ráz.
A dále: Jako v každém jazyce a v každém jazykovém jevu i zde existují i sporné případy. Pozorujme např. dvojici jsem (z toho) vyřízen vedle jsem (z toho) vyřízený. Podle striktně pojatého pojetí našich mluvnic je první z obou příkladů přísudek slovesný v trpném rodě a druhý přísudek se určí jako jmenný se sponou; rodilý mluvčí však jistě cítí, že se v prvním případě nejedná o typický trpný rod.

Čeština je vskutku jazyk složitý. Jako malý domácí úkol zadám promyšlení, zda tvar v čase minulém, totiž byl jsem vyřízen (ve smyslu „měl jsem toho až dost“) má ve spisovné češtině významově blíže k trpnému rodu (s významem aktuálního děje), či k významu sponovému, který sugeruje děj dlouhodoběji platný či trvalý (srov. Zahrada byla obehnána plotem x Zahrada byla obehnaná plotem).
Nehledě na obecnou češtinu, kde lze variovat Byl jsem v té chvíli úplně vyřízenej vedle Byl jsem z toho nadlouho vyřízenej. (A je po problému…??)
Zjevně tu hraje roli i význam slovesa: ve větě Všechny úkoly jsou/budou/byly vyřízeny jde na rozdíl od výše uvedeného příkladu jasně o trpný rod.

Závěr:
Pro základoškolskou a středoškolskou didaktiku češtiny platí:
Tam, kde ve spisovné češtině slovesný tvar jednoznačně utváří opisný trpný rod, jde o přísudek slovesný (se slovesem ve složeném tvaru): Dům byl/bude postaven za rekordně krátkou dobu; Zahrada je/bude/byla obehnána plotem.
Tam, kde jde o konstrukci „být / stát se, stávat se + přídavné jméno“ (ať je přídavné jméno ve tvaru jmenném, či složeném), jedná se vždy o přísudek jmenný se sponou: Karel je zdráv, Karel je zdravý, Karel je šťasten, Karel je šťastný, Zahrada je obehnaná plotem.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

24 komentářů.

 1. Petra napsal:

  Dobrý den, o jaký druh přísudku se jedná v následující větě? „Průjezd je zde zakázán.“ Řekla bych, že je to slovesný přísudek v trpném rodě. Ve větě: „Průjezd zakázán“ se však uvádí přísudek jmenný beze spony. Můžete mi to prosím objasnit? Děkuji za odpověď.

 2. Irena Grosmanová napsal:

  Dobrý večer, mám dotaz ze stejné oblasti.
  V knize Přijímačky v pohodě (nakl. Taktik, ISBN 978-80-7563-080-3, str. 60, otázka 18) je zadání určit druh přísudku věty „Po dlouhých bojích bylo město dobyto.“ Podle mého názoru se jedná o přísudek slovesný jednoduchý, kdy sloveso je v rodě trpném – „bylo dobyto“.
  Ovšem v oficiálním klíči řešení je uvedeno přísudek jmenný se sponou. Co je tedy správně?
  Děkuji za odpověď.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Ad paní Irena Grosmanová:
   Ano, tazatelka se domnívá správně, že ve větě „Po dlouhých bojích bylo město dobyto“ se jedná o přísudek slovesný s přísudkovým slovesem v trpném rodě. Příčestí trpné je u slovesa „dobýt“ tvořeno koncovkou -t, (-ta, -to atd.), nikoli obecně častější koncovkou -n, (-na, -no) – možná právě tato skutečnost zavedla autory příručky na scestí.

   • Irena Grosmanová napsal:

    Velice děkuji za odpověď a radu,
    ale musím se sama omluvit, dnes jsem zjistila, že jsem citovanou větu omylem pozměnila. Přesné znění věty je: „Po dlouhých bojích bylo město osvobozeno.“ Nyní jen upřímně doufám, že se stále jedná o přísudek slovesný se slovesem v trpném rodě.
    Děkuji a ještě jednou se omlouvám.

    • Jiří Kostečka napsal:

     Buďte bez obav, i tato věta obsahuje přísudek slovesný v trpném rodě, nikoli přísudek jmenný se sponou. Jde o zcela stejný typ jako ve větě uvedené v původním dotazu.

 3. Tomáš napsal:

  Dobrý den, prosím o odpověď, jaký druh přísudku je ve větě: Dům musí být do zimy opraven. Není zde slovo opraven doplněk? Děkuji za vaši odpověď.

  • Jiří Kostečka napsal:

   Ve větě „Dům musí být do zimy opraven“ je spojení „musí být opraven“ přísudek slovesný složený, a to ze způsobového slovesa „musí“ a infinitivu v rodě trpném „být opraven“.

   Doplněk zde v žádném případě případě nepřichází v úvahu. Za doplněk se bohužel ve školách vydává to, co „nelze jinak určit“.

   Stručně: Rozlišujeme slovesa sponová (ta jsou v češtině pouze dvě: bý/va/t, stá/va/t se“) a nesponová. Jmenný výraz pojící se ke sponovému slovesu (já jsem UNAVENÝ, ona se stala CELEBRITOU) je jmennou částí přísudku se sponou.
   V analogických konstrukcích se slovesem nesponovým je takový výraz doplňkem.

   Doplněk je větný člen, který má skladební vztah současně ke jménu i ke slovesu. V našem kontextu by výraz „opraven“ byl doplňkem například ve větě „Dům vypadal opraven“, výraz „celebrita“ ve větě „ona se považovala za celebritu.“

 4. Jiří Kostečka napsal:

  1) Sloveso „mít (se)“ není sponové, tudíž přísudek v této větě je „budeme se mít“. Jde o běžný přísudek slovesný v budoucím čase (složený z pomocného slovesa „býti“ ve tvaru budoucího času a plnovýznamového slovesa „mít se“ v infinitivu); přídavné jméno „rádi“ je doplněk.

  2) Přísudek je „pojď“ (a to slovesný, ve tvaru rozkazovacího způsobu). Infinitiv „dělat“ je příslovečné určení účelu. Jde o analogický případ jako ve větách typu „Odešel nakoupit“ → „Odešel, aby nakoupil“.

 5. Jitka Krausová napsal:

  Dobrý den, co vše je přísudkem ve větě: Budeme se mít rádi. a jaký typ přísudku to je?
  Co je přísudkem ve 2. větě souvětí: Nekoukej a pojď něco dělat. Jakým větným členem je slovo dělat?

Zanechat odpověď