Průvodce čítankami pro 6.-9. ročník základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií vzniká jako pomůcka pro učitele užívající čítanky z produkce Pedagogického nakladatelství – SPN, a. s., v druhém plánu pak jako materiál pro všechny, kdo se zabývají literární výchovou. Je založen na autorových zkušenostech s užíváním čítanek (k nimž se řadí i publikace Literární výchova pro 6.-9. ročník základních škol) a s výukou literatury vůbec. Vychází ze zatím posledních vydání čítanek1, ale současně je obsahově přetváří – některé ukázky jsou členěny na menší celky, některé přesunuty v rámci ročníků – a také je doplňuje o další texty. Souběžně s tím dochází k úpravám či rozšíření vstupních textů, úkolů k ukázkám apod.

V průvodci uživatelé najdou

obsah jednotlivých čítanek a členění ukázek do jednotlivých oddílů (tematických či žánrově-tematických celků), informace k jednotlivým oddílům a k čítance jako celku, časové plány, souhrny užitých literárních pojmů, odkazy k RVP ad.;

nové texty;

ke každé ukázce – původní i nově doplněné – didakticko-metodický aparát (vstupní a následné texty, otázky či úkoly k ukázkám, náměty k dalším činnostem ad.);2

další metodické materiály – návrhy na vyučovací hodiny a celky koncipované např. s ohledem na tematiku či určitý literární termín apod., využití Literární výchovy aj.;

obecně metodickou část.

Celý soubor bude vznikat postupně v průběhu několika let; je však koncipován jako časově a obsahově trvale otevřený (proto mohou být jednotlivé již zveřejněné části aktualizovány a měnit se může i obsah). Jednotlivé části budou publikovány nikoli ve strukturní návaznosti, ale postupně, tak, jak budou připraveny (celek se tedy bude utvářet průběžně). Autor počítá i se spoluprací dalších češtinářů, popř. i vyučujících dalších oborů; v tomto ohledu je tento úvod nabídkou pro tvořivé kolegy.

OBSAH

1Čítanky – vydání z r. 2015, Literární výchova – vydání z r. 2009

2 Modře značený text v ukázce – upravený či nově doplněný text vztahující se k původnímu textu v knižním vydání

Červeně značený text v ukázce – rozšiřující otázky či úkoly

Zanechat odpověď