Dotaz:
Jeden přispěvatel se nás urputně snaží přesvědčit, že v žádném případě nelze slovo vteřina použít v textu ve spojitosti s časem. Podle něj je vždy nutné uvést slovo sekunda, v opačném případě prý mateme veřejnost. Nicméně slovo vteřina se vzhledem k času používá běžně ve všech celostátních audiovizuálních a textových médiích. Mimo jiné Slovník spisovné češtiny i Slovník spisovného jazyka českého dostatečně na příkladech vysvětlují, že lze použít slovo vteřina v textu ve spojitosti s časem (pakliže jasně vyplývá situace – smysl věty).
Slovo vteřina jsme použili v textu o třídění PET lahví, kdy úkon sešlápnutí PET lahve trvá asi vteřinu, dále ve sportovním textu, kdy hokejisté potřebovali na změnu skóre 32 minut a 55 vteřin.
Prosím tedy o vyjádření, jestli jsou tyto věty „díky vteřině“ vyloženě špatně, tedy jestli zde musí být výlučně uvedeno slovo sekunda, nebo jestli lze v běžném textu použít slovo vteřina v případě, že se nejedná o odborný (populárně-naučný) text.
Pan D. M.

Odpověď ASČ:
Slovník spisovné češtiny (SSČ) je normativní příručka, a tedy jeho opora je více než dostatečná pro pojetí, jež tazatel uvádí; výklad v SSČ (i v SSJČ) přitom interpretuje zcela správně.
Výrazy vteřina a sekunda by si neměly konkurovat jedině v odborném stylu striktně vědeckém. V odborném stylu populárně-naučném, neřkuli ve stylu prostěsdělovacím lze užít kterékoli z obou slov. V prvně jmenovaném funkčním stylu tedy užívejme v souladu s mezinárodně přijatou vědeckou terminologií systému jednotek SI termín sekunda; v jiných českých textech je výraz vteřina naprosto v pořádku a není sebemenší důvod se jej vzdávat.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď