Dotaz:
Můžete mi prosím sdělit, zda je správné používat v textu výraz SMS zprávy, nebo jen SMS?
Paní E. P.

Odpověď ASČ:
V tomto případě nejde o to, co je „správné“, ale jak se během let nastavil úzus uživatelů naší mateřštiny.
Zkratka SMS pochází z anglického Short Message Service a tato zkratka se v běžném užití stala zkratkovým slovem odvozením příponou -ka; jakožto podstatné jméno se pak skloňuje podle vzoru „žena“: smska, bez smsky, psáno též SMSka.
Podobným procesem prochází např. též zkratkové slovo jipka/JIPka.

Český národní korpus uvádí řadu dokladů na obě varianty zkratkového slova, tedy na psaní jak s malými, tak s velkými písmeny v části slova obsahující původní zkratku. ČNK ovšem zachycuje skutečně jen úzus, nikoli nutně psaní podle pravidel (Pravidel) českého pravopisu.

Pozornosti tazatelů doporučujeme opakovaně normativní on-line dostupnou Internetovou jazykovou příručku, v níž naleznou odpověď na 95 % všech běžných jazykových dotazů, jako je tento. V našem případě konkrétně zde, kde se dozvídáme, že náležitá podoba dotazovaného spojení je obojí: nová SMS, SMS zprávy, SMS brána. Z toho vyplývá, že lze psát jak pošli SMS, tak pošli SMS zprávu.
Pozn.: Podoby smska či SMSka Internetová jazyková příručka neuvádí, odkazuje však na Akademický slovník cizích slov, jenž uvádí podobu esemeska a hodnotí ji jako hovorovou – tedy přijatelnou v mluvené podobě jazyka, avšak ne zcela vhodnou v psané komunikaci administrativního rázu.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď