Dotaz:
Prosím o radu. Jak určit kategorii času u slovesa nezaslouží v souvětí Nejmladší z dětí je často chváleno, i když si to nezaslouží?
Paní I. M.

Odpověď ASČ:
Sloveso /ne/zasloužit (si) je podle Slovníku spisovné češtiny vidu dokonavého, a tedy tvoří budoucí čas pomocí tvaru času přítomného. Podobně zanechat – zanechám, zastoupit – zastoupím. Je ovšem pravda (a to je asi podstata dotazu), že v některých případech, kdy se přítomný tvar dotazovaného slovesa vyskytuje, budoucí charakter děje nepociťujeme. Kromě příkladu uvedeného tazatelkou jsou to třeba souvětí jako Ty jsi tak hodná, čím si tě zasloužím? nebo Vůbec si mě nevšímáš, zasloužím si od tebe více pozornosti. Jasně budoucí děj cítíme naopak v souvětích jako Odměnu dostaneš, až si to zasloužíš; Budu se snažit a povýšení si pak jistě zasloužím. V minulém čase je s ohledem na okolnosti toto sloveso rovněž buď dokonavé (Odměnu jsem si přece zasloužil!), nebo nedokonavé (Opakovaně si zasloužila uznání svých kolegů). Byť v posledním případě se vkrádá myšlenka, zda tu nejde i v opakovaném ději o opětovanou jednorázovost, ohraničenost, tedy o opakovanou dokonavost… (?)

Vysvětlení rozporů vidím v tom, že sloveso zasloužit si patří mezi tzv. obouvidová slovesa. To jsou taková, která mají stejnou podobu pro vid dokonavý i nedokonavý. Jejich přítomný tvar vyjadřuje podle kontextu buď čas přítomný (pociťujeme je jako nedokonavá), nebo čas budoucí (pociťujeme je jako dokonavá). Jsou to např. slovesa darovat, hodit se, stačit, pravit, obětovat a řada sloves cizího původu, zejména s kmenotvornou příponou -ova, např. absolvovat, instalovat, konkretizovat.
Je pravda, že ve výčtu obouvidových sloves jsem v dostupných příručkách dotazované zasloužit (si) nenašel, ale podle mého názoru mezi ně patří: chová se totiž podle definice stejně jako ona. Zajímavé je, že existuje nedokonavé sloveso zasluhovat (si) srov.: tento problém si zasluhuje naší pozornosti; v Českém národním korpusu má 244 výskytů tvar 3. os. j. č. zasluhuje a 132 výskytů 3. os. mn. č. zasluhují, zatímco v ostatních osobách obou čísel se pohybujeme jen mezi 3 až 6 záchyty.
V každém případě sloveso zasloužit (si) umí vyjádřit tvarem přítomného času nejen děj budoucí, ale i přítomný. Pak bychom zde ovšem měli dosti kuriózní případ, kdy vedle vidové dvojice zasloužit (si) – zasluhovat (si) existuje zároveň obouvidové zasloužit (si).
Pomohou s řešením specialisté-morfologové?

Pokud dotaz směřoval do školského prostředí, sloveso zasloužit (si) bych zařadil do výuky vidu (ale rozhodně ne do klasifikovaného testu!) nejdříve do 2. ročníku gymnázií – nikoli však do jiného stupně nebo typu školy –, a i to jen jako podnět k rozvíjení jazykového citu žáků.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď