Dotaz:
obracím se na Vás s žádostí o odborné posouzení následující otázky, s důrazem na jazykovou a logickou přesnost zadání (nezaměnitelnost) slohové práce: Jaké zadání slohové práce je jazykově a logicky srozumitelné a z pohledu jednoznačnosti zadání slohových útvarů pro žáka nezaměnitelné? Předkládám dvě varianty:
1) napište slohovou práci (v publicistickém stylu) v útvaru fejetonu s využitím úvahového postupu; nebo:
2) napište úvahový text formou publicistického fejetonu.
V této souvislosti jsem učinil opakovaná zjištění, že úvahovým textem (viz bod 2) se v oblasti školství míní vždy důsledně slohový útvar v podobě úvahy. Žádám-li tedy po žácích fejeton, nikoli úvahu, je správné z pohledu jednoznačného zadání v zájmu nezaměnitelnosti uvést „v útvaru fejetonu s využitím úvahového postupu?“
Pan Mgr. T. P.

Odpověď ASČ:
Ad 1) Formulace „napište slohovou práci (v publicistickém stylu) v útvaru fejetonu s využitím úvahového postupu“ obsahuje nadbytečný údaj: fejeton je z definice tohoto útvaru (v publicistice: žánru) textem založeným na míšení úvahového a vyprávěcího slohového postupu, s možností dílčích pasáží popisných či charakterizačních.
Ad 2) Odpověď bude stejná, jde o tentýž případ. Že zde nejsou uvedeny další slohové postupy, které se ve fejetonu uplatňují, není rozhodující: explicitní zadání postupu dominantního totiž samo o sobě nevylučuje – a to ani u obecného útvaru (úvaha, vypravování výklad atd.), ani u ustáleného žánru (fejeton, povídka, odborná stať atd.) – užití slohových postupů jiných.

Česká funkční stylistika liší funkční styly (prostěsdělovací, publicistický, odborný, administrativní, umělecký, popř. esejistický) a slohové postupy (informační, vyprávěcí, popisný a charakterizační, výkladový, úvahový). Výsledný text je pak založen na využití a míšení jazykových a kompozičních prvků funkčních stylů a – v méně obecné rovině – slohových postupů, a to v jejich vzájemné interakci a koordinaci.

Pojem úvahový text byl zaveden pro potřeby centrálně zadávané a centrálně hodnocené maturitní zkoušky. Osobně z něj nejsem nadšen, protože je dost vágní. Zřejmě tu šlo CERMATu o to, nesvázat maturantům příliš ruce a naznačit, že např. v tzv. obecné úvaze (tj. v textu, kde dominuje postup úvahový), se může vyskytnout v menší míře i postup např. popisný či výkladový, jak jsme o tom psali výše.

ZÁVĚR:
Pokud bych jako učitel chtěl žákům zadat fejeton, zadání bych – po probrání tohoto útvaru – formuloval takto: „Napište fejeton na jedno z následujících témat: (…)“.
Chtěl-li bych zadat obecnou úvahu, zadání bych – opět po probrání tohoto útvaru a upozornění, že můžeme psát úvahu prostou, odbornou či uměleckou a že se v úvaze stejně jako v jiných útvarech a žánrech různé slohové postupy mohou mísit – formuloval takto: „Napište prostou/odbornou/uměleckou úvahu na jedno z těchto témat: (…)“.

Samozřejmě v případě zadání úvahy prosté bych nakročení pisatele (pisatelky) do úvahy vyššího typu (tj. do odborné či umělecké) při klasifikaci nejenže nepenalizoval, nýbrž naopak bonifikoval.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď