Dotaz:
Ráda bych si ověřila postup při větněčlenském rozboru. Jde o větu typu: Jeho chování….by stálo za několik samostatných komentářů.
Zajímalo by mě, jak určit slovo několik. Stejný případ by byl zřejmě i u výrazů podobných, jako pár/tucet atp. Tedy u výrazů s významem míry; ovšem ve větě se mi zdají jako předměty, přičemž původní předmět (komentářů) se dostává do role přívlastku neshodného. Vnímám to správně? Formálně je shoda s několik, ačkoli významově jsou předmětem komentáře? Anebo je tento výraz PUZ (míry) a komentáře zůstanou v roli předmětu?
Paní P. N.

Odpověď ASČ:
Jde o syntaktický jev, jejž řeší naši špičkoví bohemisté již řadu desetiletí. Tazatelka analyzuje problém naprosto správně.
Protože dotazů na toto téma přišlo do naší poradny již mnoho, zveřejňujeme doporučení, jak v takových případech při větněčlenském rozboru na školách postupovat:

Čeština má tu zvláštnost, že v počítaném substantivu po číslovkách 5 a vyšších a též po výrazech vyjadřujících kvantitu (trochu, mnoho, pár, tucet, několik…), dochází k rozporu mezi významem a formou. Významově důležitější je zde totiž podstatné jméno, kvantitativní výraz ho jen blíže upřesňuje; z hlediska formy ovšem není řídícím slovním druhem slovo významově důležitější (jak je to obvyklé v jiných případech), nýbrž slovo doplňující, jež jinak bývá ve větě přívlastkem – srov. čtyři lidé, mnohá auta.

Většina bohemistů se shoduje, že je zde třeba dát přednost formě před obsahem. Z toho vyplývá, že slovo několik je v dotazované větě skladebním substantivem a jako takové řídí svůj přívlastek neshodný (Pkn) komentářů. Sama číslovka neurčitá několik je tu pak předmětem (Pt). Nemůže být určena jako příslovečné určení způsobu, a to míry (PUZm), protože příslovečná určení obecně mohou záviset jen na slovese, přídavném jméně nebo příslovci, nikoli na podstatném jméně: např. hovoříte správně, velmi vysoký, nadmíru dobře.
Pozn: Příslovečná určení způsobu dělíme na příslovečná určení vlastního způsobu, PUZzp (zpívá čistě); míry, PUZm (pracuje na doraz); prostředku, PUZp (zalévá hadicí) a zřetele, PUZzř (upravil /text/ pravopisně).

Dodejme pro zajímavost, že adjektiva po výrazech vyjadřujících kvantitu v genitivu nestojí: To je trochu divné.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď