Dotaz:
Narazil jsem na zajímavý problém – zahraniční studenti se mě ptají na skloňování typu čtvery noviny, a nedokážu uspokojivě odpovědět.
Pan P. K.

Odpověď ASČ:
Internetová jazyková příručka, kterou vždy doporučujeme pozornosti tazatelů, protože řeší 95 % běžných jazykových dotazů, zde poskytuje pouze základní poučení o číslovkách tohoto typu, a to ZDE. Neuvádí však jejich skloňování. Proto bude naše odpověď podrobnější.

Čtvery je číslovka souborová (dříve se řadily tyto číslovky mezi druhové).
Číslovky souborové označují množství souborů. Odpovídají tak na otázku kolikery? – Odpověď: jedny, dvoje, troje, čtvery, patery… (klíče, noviny)
Číslovky druhové označují počet druhů a odpovídají na otázku kolikerý? – Odpověď: dvojí, trojí, čtverý, paterý…. (názor).
Ve spojení s podstatnými jmény pomnožnými a hromadnými označují číslovky souborové pouhý počet, např. dvoje tepláky; mají tedy stejný význam jako číslovky základní jedna, dvě, tři… Naproti tomu číslovky druhové i zde označují kromě počtu kusů i jejich různé druhy: trojí nůžky, čtverá vrata.

Číslovky souborové se v zásadě skloňují stejně jako číslovky druhové. Pouze v 1. a 4. pádě mají jmenný (tzv. krátký) tvar: troje klíče, čtvery tepláky; dále už se skloňují – stejně jako číslovky druhové – podle vzorů „mladý“, „jarní“, tedy jako přídavná jména: /bez/ čtverých, trojích; /ke/ čtverým, trojím atd. Jen číslovka jedny (dveře), jedna (vrata) se skloňují podle zájmena „ten“.

Závěr:
V dotazovaném případě tedy budeme skloňovat takto: čtvery noviny, /bez/ čtverých novin, /ke/ čtverým novinám, /vidím/ čtvery noviny, /o/ čtverých novinách, /se/ čtverými novinami.

Dodatky:
1) Po výrazech čtvero, patero… stojí podstatné jméno vyjadřující počítané osoby, zvířata, věci atd. ve 2. pádě množného čísla: čtvero ročních období, patero dveří, sedmero krkavců. Důvodem je skutečnost, že došlo ke zpodstatnění původní číslovky. Význam je „čtyři atd. jednotliviny stejného druhu vyskytující se v souboru“: čtvero dveří = čtyři kusy dveří tvořících nějaký soubor, celek – např. v rámci jedné a téže objednávky; sedmero krkavců = sedm krkavců-sourozenců.
2) Rozlišení významu „počet druhů x počet souborů“ není v češtině vždy zřetelné, zejména u číslovek souborových. Např. větu Dostal jsem troje klíče, každé od jiného patra patrně rodilý Čech uzná za nezávadnou, třebaže přesnější by zde bylo užití číslovky druhové: Dostal jsem trojí klíče, každé od jiného patra. Podobně: Potřebovali troje mazání (zřejmě stejného druhu, ale ani různé druhy nejsou vyloučeny) x Potřebovali trojí mazání (např. tři plechovky mazání, zjevně jen různého druhu).

Tyto příklady naznačují, že číslovky druhové jsou významově jednoznačnější než souborové: prvně jmenované jasně ukazují na více různých druhů (proto taky neexistuje tvar *jední, protože aby bylo něco různého, musí jít nejméně o počet 2); souborové číslovky naproti tomu často mohou mít význam nejen pouhých souborů, ale zároveň i souborů různého druhu.

O tom, jak složitá je to problematika, svědčí heslo Číslovka v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, kde se mj. uvádí příklad jedny bedny v rámci číslovek druhových a jedny reprobedny v rámci číslovek souborových. Pro účely výuky číslovek na ZŠ a SŠ však postačí základní přehled, který jsme nastínili výše.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

2 komentářů.

 1. Iva Nováková napsal:

  Dobrý den,

  ráda bych se zeptala,ve které třídě základní školy by se žáci měli učit rozdělení druhů číslovek též na souborové číslovky?

  Děkuji za odpověď.
  Hezký den.
  Mgr.Iva Nováková

  • Jiří Kostečka napsal:

   Soudím, že na základní škole by se měl učitel zmínit o rozdílu mezi číslovkami druhovými a souborovými v 8. třídě, avšak nikoli terminologicky, nýbrž sémanticky.
   To jest, může žáky při probírání číslovek vyzvat, aby na příkladech (např. „dvoje tepláky“ – „dvojí tepláky“) sdělili sami, zda cítí mezi oběma tvary významový rozdíl. Podle mých zkušeností cítí.
   Nadále bych na ZŠ zachoval termín „druhové číslovky“ pro oba tyto typy, tím spíš, že dvojí :)) možný význam číslovek souborových je jemnost patřící až na střední školu.

   Jiří Kostečka

Zanechat odpověď