Dotaz:
Narazil jsem na zajímavý problém – zahraniční studenti se mě ptají na skloňování typu čtvery noviny, a nedokážu uspokojivě odpovědět.
Pan P. K.

Odpověď ASČ:
Internetová jazyková příručka, kterou vždy doporučujeme pozornosti tazatelů, protože řeší 95 % běžných jazykových dotazů, zde poskytuje pouze základní poučení o číslovkách tohoto typu, a to ZDE. Neuvádí však jejich skloňování. Proto bude naše odpověď podrobnější.

Čtvery je číslovka souborová (dříve se řadily tyto číslovky mezi druhové).
Číslovky souborové označují množství souborů. Odpovídají tak na otázku kolikery? – Odpověď: jedny, dvoje, troje, čtvery, patery… (klíče, noviny)
Číslovky druhové označují počet druhů a odpovídají na otázku kolikerý? – Odpověď: dvojí, trojí, čtverý, paterý…. (názor).
Ve spojení s podstatnými jmény pomnožnými a hromadnými označují číslovky souborové pouhý počet, např. dvoje tepláky; mají tedy stejný význam jako číslovky základní jedna, dvě, tři… Naproti tomu číslovky druhové i zde označují kromě počtu kusů i jejich různé druhy: trojí nůžky, čtverá vrata.

Číslovky souborové se v zásadě skloňují stejně jako číslovky druhové. Pouze v 1. a 4. pádě mají jmenný (tzv. krátký) tvar: troje klíče, čtvery tepláky; dále už se skloňují – stejně jako číslovky druhové – podle vzorů „mladý“, „jarní“, tedy jako přídavná jména: /bez/ čtverých, trojích; /ke/ čtverým, trojím atd. Jen číslovka jedny (dveře), jedna (vrata) se skloňují podle zájmena „ten“.

Závěr:
V dotazovaném případě tedy budeme skloňovat takto: čtvery noviny, /bez/ čtverých novin, /ke/ čtverým novinám, /vidím/ čtvery noviny, /o/ čtverých novinách, /se/ čtverými novinami.

Dodatky:
1) Po výrazech čtvero, patero… stojí podstatné jméno vyjadřující počítané osoby, zvířata, věci atd. ve 2. pádě množného čísla: čtvero ročních období, patero dveří, sedmero krkavců. Důvodem je skutečnost, že došlo ke zpodstatnění původní číslovky. Význam je „čtyři atd. jednotliviny stejného druhu vyskytující se v souboru“: čtvero dveří = čtyři kusy dveří tvořících nějaký soubor, celek – např. v rámci jedné a téže objednávky; sedmero krkavců = sedm krkavců-sourozenců.
2) Rozlišení významu „počet druhů x počet souborů“ není v češtině vždy zřetelné, zejména u číslovek souborových. Např. větu Dostal jsem troje klíče, každé od jiného patra patrně rodilý Čech uzná za nezávadnou, třebaže přesnější by zde bylo užití číslovky druhové: Dostal jsem trojí klíče, každé od jiného patra. Podobně: Potřebovali troje mazání (zřejmě stejného druhu, ale ani různé druhy nejsou vyloučeny) x Potřebovali trojí mazání (např. tři plechovky mazání, zjevně jen různého druhu).

Tyto příklady naznačují, že číslovky druhové jsou významově jednoznačnější než souborové: prvně jmenované jasně ukazují na více různých druhů (proto taky neexistuje tvar *jední, protože aby bylo něco různého, musí jít nejméně o počet 2); souborové číslovky naproti tomu často mohou mít význam nejen pouhých souborů, ale zároveň i souborů různého druhu.

O tom, jak složitá je to problematika, svědčí heslo Číslovka v Novém encyklopedickém slovníku češtiny, kde se mj. uvádí příklad jedny bedny v rámci číslovek druhových a jedny reprobedny v rámci číslovek souborových. Pro účely výuky číslovek na ZŠ a SŠ však postačí základní přehled, který jsme nastínili výše.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.
ASČ

Zanechat odpověď