Dotaz:
Prosím o názor týkající se psaní čárky v následujícím souvětí: Věřím, že s našimi produkty budete spokojena, a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Dle mého názoru se jedná o oddělení vedlejší věty čárkou vepředu i vzadu, proto zde musí být dvě čárky. Mojí oponenti však argumentují, že čárka před a se nepíše.
Paní L. K.

Odpověď ASČ:
Je pozoruhodné, jak houževnatě se v obecném jazykovém povědomí udržuje mylný názor, že čárka před spojkou a se „nikdy“ nepíše. Přitom existuje hned několik jevů, v nichž tomu tak není a jež by měly být všeobecně známy již ze základní školy. Didakticky zajímavá je pak otázka, jak se česká interpunkce na našich školách učí, resp. zda jde o výsledek chybného učitelova zobecnění, či o lajdáctví žáků.

V daném případě lze tazatelčiným oponentům doporučit, aby se na chvíli vrátili k Pravidlům českého pravopisu. Zde se ve školním vydání dočtou na str. 58 v §123 c), že je-li v souvětí mezi dvěma větami souřadně spojenými umístěna věta vedlejší, oddělí se čárkami z obou stran. (Pozn.: jde do jisté míry o analogický případ se vsuvkou – ta se též se odděluje čárkou zleva i zprava.) Čárka před spojkou a se píše též tehdy, není-li spojka a slučovací, např. Čekali jsme oteplení, a mrazy nepovolily; uvozuje-li vsuvku (zde lze psát zprava i zleva též pomlčky); rovněž před vloženou větou vedlejší, která závisí i na jiné než první větě řídící (ta je většinou hlavní), např. Porušil jsi slib, a jestliže svoji chybu neuznáš, přestaneme být přáteli. (I zde jde o vedlejší větu vloženou mezi dvě věty souřadně spojené, zde hlavní; je-li spojovací výraz víceslovný, přesouvá se čárka před první z nich, v našem případě právě před spojku a.)

Dotazované souvětí je přesně toho typu, který jsme citovali z Pravidel českého pravopisu: souřadně spojené hlavní věty jsou Věřím (něčemu) a budeme se těšit na Vaši návštěvu. (Čemu věřím, vyjadřuje věta vedlejší /že/ s našimi projekty budete spokojena, vložená mezi dvě věty hlavní.)

Stejnou informaci lze nalézt v normativní Internetové jazykové příručce, na tomto odkazu, odstavec 6b. I tuto příručku Poradna ASČ opakovaně doporučuje pozornosti všech uživatelů naší mateřštiny pro její odbornou úroveň, snadnou dosažitelnost, praktičnost i přehlednost.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Zanechat odpověď