Aktualizace ze dne 5. 11. 2018: Termín pro výběrová řízení byl prodloužen do 3. 12. 2018.

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje NIDV výběrová řízení na pozice do nově vznikající národní úrovně kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a pro členy nově vznikající Stálé konference ředitelů.

Hlavním cílem kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a výměny zkušeností. Hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zástupce vedení škol.

Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Stálá konference bude rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ. Hledáme zástupce odborné veřejnosti, ředitele a zástupce ředitelů škol. V rámci projektu budete mít možnost ovlivnit budoucí směřování českého školství.

Národní kabinety

Stálá konference ředitelů

 

Obecný model pro národní kabinety:

Národní kabinet bude zajišťovat metodickou a institucionální oporu pedagogům zabývajících se výukou předmětů spadajících do příslušné vzdělávací oblasti. Kabinet bude složen z odborníků na danou oblast, kteří se jí zabývají či s ní mají zkušenosti z pohledu kontrolního a metodického orgánu.

Podstatnou úlohou národního kabinetu v průběhu projektu SYPO bude:

·         sdílení klíčových informací a postupů v oblasti rozvoje daného předmětu/oboru s důrazem na didaktiku daného předmětu/oboru,

·         reflexe a tvorba strategických dokumentů pro danou oblast,

·         tvorba Modelu systému profesní podpory pro příslušný metodický kabinet,

·         reflexe a sdílení mezioborových novinek, které mohou být přínosem pro daný předmět/oblast,

·         reflexe a diskuse mezipředmětových vazeb,

·         identifikace, komunikace a sdílení problémových míst daného předmětu/oboru na národní úrovni,

·         reflexe vývoje didaktiky daného předmětu/oboru a podněty ke zlepšení,

·         podněty ke sdílení kvalitních podpůrných výukových prostředků a dalších zdrojů vhodných pro daný předmět/obor,

·         doporučení pro rozvoj DVPP v daném předmětu/oblasti,

·         reflexe celostátních soutěží, olympiád a jiných klíčových akcí daného předmětu/oboru,

·         reflexe zahraničních zkušeností v oblasti didaktických postupů v daném předmětu/oboru,

·         analýza a reflexe dostupných informačních zdrojů daného oboru/předmětu,

·         reflexe podnětů ze stran krajské a oblastní úrovně kabinetů,

·         realizace prezenčních kolokvií nejméně 3x ročně,

·         doporučení a tvorba metodik a témat webinářů pro krajskou i oblastní úroveň kabinetů.

 

 

 

Kategorie: Výuka a škola

Zanechat odpověď