21.12.2022
LEXIKÁLNÍ DATABÁZE HUMANISTICKÉ A BAROKNÍ ČEŠTINY VĚTŠÍ A MODERNIZOVANÁ
Malý kolektiv pracovníků oddělení vývoje jazyka vedený Petrem Nejedlým zveřejnil rozšířenou, modernizovanou a restrukturovanou verzi Lexikální databáze humanistické a barokní češtiny. Databáze určená odborné veřejnosti představuje největší svod české slovní zásoby z let 1500–1780: v zhruba 1,3 milionu záznamů z více než jednoho tisíce pramenů zachycuje přes 110 tisíc dobových slov, která dávají zapomenout na omšelé fráze o době temna a úpadku předobrozenské češtiny.
Zobrazit více
 
20.12.2022
Z LETOŠNÍHO ROČNÍKU ČASOPISU LINHVISTYCHNI STUDIYI
V letošním ročníku ukrajinského odborného časopisu Linhvistychni Studiyi / Linguistic Studies (43/2022, 44/2022) vyšly tři články od autorů z Ústavu pro jazyk český AV ČR. Miloslav Vondráček předkládá svůj nástin lexikonu gramatickosémantických rysů, Aksana Schillová se věnuje teoretickému výzkumu pojmu korpusová gramotnost (corpus literacy) a Luboš Veselý a Vojtěch Veselý prověřují otázku možné analogie mezi výrazy s recipročním významem a pomnožnými jmény v češtině. Více na webu časopisu.
Zobrazit více
 
20.12.2022
ŽIVA: VOŇAVÝ JAZYKOVÝ KOUTEK
Poslední letošní jazykový koutek Anny Černé v časopise Živa nabízí „ochutnávku“ tradičních vánočních dobrot. Dozvíte se, kde si pochutnáte na vánočce a kde na štědrovnici nebo pletenici. Najdete odpověď na otázku, zda do těsta patří rozinky, nebo hrozinky. Zjistíte pár podrobností z historie přípravy perníku a o jeho spojitosti s pepřem. Čtení provoní etymologie názvů koření.
Zobrazit více
 
19.12.2022
WORKSHOP O ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ VIZUÁLNÍHO OBSAHU NEVIDOMÝM
Byly zveřejněny výstupy z mezioborového workshopu Audiodeskripce v České republice: teorie a praxe, který se konal na půdě Akademie věd České republiky ve dnech 9.–10. května 2022. Akci organizoval Ústav pro jazyk český AV ČR ve spolupráci s Univerzitou v Lundu. Finančně workshop podpořila Akademie věd ČR z programu Strategie AV21. Zveřejněna byla zpráva o přednáškách a diskusích, videoreportáž o akci a její zvuková verze, upravená pro potřeby nevidomých. Odkazy na ně najdete zde.
Zobrazit více
 
16.12.2022
VÝSLEDKY 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE NAKI III
V 1. veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na rok 2023 (NAKI III) uspěly dva projekty. První, Atlas českého jazyka 2027: celoúzemní výzkum nářečí českého jazyka po 50 letech, povede Martina Ireinová z dialektologického oddělení. Na druhém, nazvaném Jazyková paměť regionů České republiky. Metody strojového učení pro uchování, dokumentaci a prezentaci nářečí českého jazyka, se bude podílet tým z ÚJČ vedený Martou Šimečkovou z téhož oddělení. Úspěšným žadatelkám gratulujeme.
Zobrazit více
 
15.12.2022
BIBLIOGRAFIE PRAŽSKÉ TYPOLOGIE
Vít Boček a Bohumil Vykypěl z etymologického oddělení připravili a zveřejnili bibliografii prací sepsaných v rámci typologie pražské školy, založené Vladimírem Skaličkou a dále rozvíjené řadou jeho následovníků. Soupis těchto prací, který obsahuje – kde je to možné – i odkazy na plné texty a který bude průběžně doplňován, je k dispozici zde.
Zobrazit více
 
12.12.2022
KONFERENCE O SYNSÉMANTIKÁCH VE SLOVANSKÝCH JAZYCÍCH
Slovanský ústav Akademie věd České republiky a Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky vás srdečně zvou na mezinárodní vědeckou konferenci Synsémantické slovní druhy ve slovanských jazycích (30.−31. března 2023, on-line). Konference je tematicky zaměřena na výzkum předložek, spojek a částic ve slovanských jazycích z různých úhlů pohledu (synchronní, diachronní, konfrontační aj.). Přihlášky se přijímají do 15. ledna 2023. Bližší informace zde.
Zobrazit více
 
7.12.2022
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU SLOVO A SLOVESNOST
Monotematické číslo věnované historické sociolingvistice (roč. 83, 2022, č. 4) připravili Marek Nekula a Stefan Michael Newerkla. Studie se zabývají vícejazyčností, volbou jazyka a jazykovými kontakty v různých historických obdobích na území Nizozemska a v regionech habsburské monarchie. Zvláštní pozornost je věnována otázkám metodologickým. Kompletní obsah čísla naleznete zde.
Zobrazit více
 
7.12.2022
VESMÍR: PREZIDENTSKÉ VOLBY JAKO JAZYKOVÝ ANALOG
Český národní korpus ukazuje, že volba prezidenta převažuje nad volbami prezidenta v poměru přibližně 10 : 1, ale totéž řečeno shodným přívlastkem naopak tenduje k plurálu v poměru přibližně 1 : 4 ve prospěch prezidentských voleb. Kde se ta odlišnost bere? O síle frekvence a analogie v jazyce píše Ondřej Dufek v jazykovém koutku pro časopis Vesmír (2022/12). Více se dočtete zde.
Zobrazit více
 
1.12.2022
FELLOWSHIP JOSEFA DOBROVSKÉHO
Ústav pro jazyk český přijímá žádosti o Fellowship Josefa Dobrovského na podporu pobytů v roce 2023. Účelem fellowshipu je podpora českých studií v jejich národním i teritoriálním vymezení, a to formou financování krátkodobých studijních pobytů zahraničních badatelů, kteří pro svou vědeckou práci potřebují studovat reálie v Česku. Žádosti o pobyt v ÚJČ přijímá Tamah Sherman do 15. ledna 2023.
Zobrazit více
 
V rubrice Zajímavé dotazy jste se dozvěděli:
jestli je loutka s dřevěnýma nožičkama, nebo s dřevěnými nožičkami;
jestli se huláká spíš jako na lesna lesyna lese nebo na lesích;
co znamená výraz medle, který se objevuje v různých textových obměnách vánoční písně Co to medle znamenati máco to znamenati má medle aj nového aj.
Na blogu Novinky z excerpce se psalo:
slovních i mluvnických inovacích v mluvě mladých lidí;
posterech čili vývěskách a jiných anglicismech, které odolaly pokusům o nahrazení domácím ekvivalentem;
filmových a seriálových hláškách jakožto frazeologických neologismech, o jejich funkcích a variacích;
nových výrazech pro jídelní hybridy a fúze;
o tom, co kdysi znamenalo a dnes znamená slovo krabičkář.
Další novinky:
Libuše Čižmárová ve Studiu ČT24 popisovala vývoji pojmenovávání naší země (ve videu od času 20:30).
Martin Prošek pro plzeňský rozhlas připravil dva nové jazykové koutky – jeden o rozdílu mezi balkonem a lodžií a jeden o tom, kdo je to vlogger.
Ústav pro jazyk český AV ČR vyhlásil výběrové řízení na pozici odborného pracovníka / odborné pracovnice v oddělení současné lexikologie a lexikografie. Přihlášky lze zasílat do 13. ledna 2023.
Kategorie: Jazyk a jazykověda

Zanechat odpověď