Z popisu:

Do mapy jsou za­řa­ze­ny pře­hle­dy cha­rak­te­ris­tic­kých ná­řeč­ních rysů pří­slu­ší­cí 3 re­gi­o­nům (Če­chy, Mo­ra­va a Slez­sko) a 8 zá­klad­ním ná­řeč­ním ob­las­tem.

Ke kaž­dé ná­řeč­ní ob­las­ti jsou při­po­je­ny 2 ukáz­ky au­ten­tic­kých pro­je­vů ná­řeč­ních mluv­čích z kor­pu­su DIALEKT .

Ukáz­ky byly zvo­le­ny tak, aby de­mon­stro­va­ly ty­pic­ké ná­řeč­ní rysy da­ných ná­řeč­ních ob­las­tí. Pro kaž­dou ob­last byla vy­brá­na jed­na ukáz­ka ze sta­ré ča­so­vé vrst­vy sbě­ru (od 50. let do 80. let 20. stol.) a jed­na z nové ča­so­vé vrst­vy sbě­ru (od 90. let 20. stol. do sou­čas­nos­ti).

MAPKA

Jeden komentář.

Zanechat odpověď