PRO ČTENÁŘE

Vstupní informace ZDE. Hesla ZDE.

Základní charakteristika a cíle

Pro čtenáře“ je projekt internetového slovníku literárních děl s čítankou, jež jsou určeny jednak dětem ve věku 8-15 let, jednak širší čtenářské, popř. uživatelské obci.

Jeho hlavním cílem je prostřednictvím webového portálu atraktivní a také srozumitelnou formou přinést bližší informace o více než dvou stech padesáti hodnotných knihách, a rozšířit tak povědomí o kvalitní literatuře a současně podnítit a obohatit čtenářské aktivity.

Jako celek sleduje cíle popularizační, didakticko-odborné i estetické: Měl by

  • vytvořit bohatý fond ukázek z hodnotné intencionální i neintencionální literatury pro děti a mládež, de facto rozsáhlou čítanku, již by čtenář využíval podle svých zájmů,
  • formovat dětské čtenáře i další čtenáře bez rozdílu věku,
  • inspirovat rodiče i další zájemce z řad laiků, pomáhat v práci učitelům, knihovníkům i literárním vědcům,
  • uživatele orientovat v knižní nabídce a množství hodnotově nevyrovnaných informací z dané oblasti.

Projekt byl inspirován zkušenostmi ze školní výuky, navazuje na pojetí mimočítankové (domácí) četby, jak ho v praxi uplatňuje vedoucí autorského kolektivu.1

Internetový slovník s čítankou by se mohl stát otevřenou bránou do kultivovaného prostředí, v němž jsou knihy a četba samozřejmostí, ba nezbytností. V širším kontextu by tak podpořil rozvoj estetického cítění a obecně kulturnost především nastupující generace, a pozitivně ovlivňoval veřejný prostor.

Popis projektu

Webové stránky budou strukturovány tak, aby umožnily snadnou orientaci a vyhledávání z různých hledisek – podle titulu, autora, žánru (žánrově-tematické skupiny), jazyka, jímž je kniha psána, národnosti autora, doporučeného věkového vymezení.

Heslář autoři sestavovali na základě své profesní a čtenářské zkušenosti a po systematické rešerši nejrůznějších materiálů (odborných, publicistických, knihovnických, výukových – včetně žákovských čtenářských deníků). Při výběru hesel nebyla stěžejní vývojová reprezentativnost díla, rozhodovala především jeho dnešní čtenářská atraktivita, proto jsme se nevyhýbali titulům velmi známým, popř. bestsellerům (pokud nepatří k literatuře pokleslé, brakové). Současně byly zařazeny tituly, jež by si zasluhovaly větší pozornost, resp. na jejichž hodnoty bychom chtěli poukázat. Převládají díla z literatury novější a nové, pochopitelně především ta, která jsou přímo určena dětem nebo patří k četbě vyhledávané čtenáři všech věkových vrstev (Písničky bez muziky Emanuela Frynty, Pán prstenů J. R. R. Tolkiena). Neintencionální četbu zastupují kupř. Erbenova Kytice či prózy Zdeňka Svěráka Obecná škola a Po strništi bos. Objevují se tedy i díla, která vyhovují předem stanovenému věkovému ohraničení, ovšem současně ho rozšiřují.

Většinu hesláře tvoří překlady, zejména z angličtiny, více než třetina hesel se však vztahuje k české literatuře. Z hlediska žánrového dominuje próza.

Autorské materiály by měly být maximálně sdělné a psané atraktivní formou, přitom opřené o hlubokou znalost dětské četby a odborně fundované. I proto je stávající autorský kolektiv z hlediska profesního pestrý. Počítá se s ověřováním kvality hesel v praxi, tj. s aktivním vyhledáváním dětských „recenzentů“ a zohledněním jejich hodnocení, a také se spoluprací se specialisty z oblasti literatury pro děti a mládež (ve formě autorské či recenzní).

Jak už vyplývá z výchozí charakteristiky, projekt je ve své základní části dvojdomý, heslo věnované jednomu dílu sestává z části čítankové a z části slovníkové. Obě části předchází úvod, vstupní informační minimum k dílu. Uspořádání je dáno záměrem řadit informace vzestupně z hlediska náročnosti na recipienta; úvod slouží obecné orientaci, další část je zaměřena především na dětského čtenáře, slovníková část by měla sloužit širšímu okruhu zájemců.

Výchozí heslář dnes obsahuje 260 hesel.

Výše charakterizované materiály tvoří páteřní, základní část projektu. Ta by měla být postupně doplňována doprovodnými částmi – pasážemi vztahujícími se k výtvarné složce zařazených titulů, dále rozšiřujícími pasážemi informačními, texty didaktickými, bibliografickými, popř. i čtenářskými ohlasy; zařadíme i materiály orientující se na středoškolskou mládež.

Výhled

V tuto chvíli je zpracováno a zrecenzováno 20 hesel, dalších 20-30 hesel by mělo přibýt v průběhu r. 2015. Naplno by se měl projekt rozběhnout od r. 2016. Celkově je rozvržen na období 2014-21; pojímáme ho však jako otevřený, předpokládáme jeho další rozvíjení, jednak co do kvantity, jednak z hlediska specializace – hesla proto budou průběžně aktualizována, je možné doplňovat další ukázky či rozšířit výběr o další žánry, rozšiřovat podsekci didaktickou2 či vytvořit specializovanou podsekci recenzní či odbornou apod. Nabízí se i zpracování čítanky (ukázek) do zvukové podoby. Ideálním stavem by byl vznik samostatného, bohatě strukturovaného webu věnovaného literatuře pro děti a mládež, který by plnil funkce estetické, informační, popularizační, didaktické i odborné.

Ukázky hesel najdete  v rubrice PRO ČTENÁŘE. Další hesla budou publikována průběžně.

 

1Jeho podstata tkví v tom, že žákům není k domácí četbě nabízen omezený soubor titulů vždy pro jeden školní rok, ale širší výběr (více než stovka knih) pro delší časové období (6.-9. ročník), pro lepší orientaci utříděný do několika žánrově-tematických okruhů. Žáci si mohou k četbě vybírat tituly jednak podle svého zájmu, jednak podle svých individuálních dispozic; stává se tedy například, že jeden titul se objevuje v čtenářských denících žáků téže třídy v různých ročnících druhého stupně základní školy, nebo že se žák po čase vrací k určitému titulu a svůj původní záznam rozšiřuje či mění. Bližší informace o jednotlivých položkách souboru doplňuje učitel průběžně.

2 Již dnes někteří vysokoškolští učitelé-didaktici deklarují zájem využít databázi ukázek pro přípravu budoucích učitelů českého jazyka a literatury.

Zanechat odpověď