Asociace středoškolských češtinářů otevírá k 1. září 2013 rubriku Poradna.

V ní se nyní můžete obracet na ASČ s žádostmi o konzultaci či odborné vyjádření k jakémukoli jazykovému, slohovému či literárnímu problému, který souvisí s výukou češtiny na středních školách. Např. lze zasílat k posouzení slohovou práci, jež je z nějakého důvodu hodnotitelsky obtížná; lze klást dotazy k metodice výuky složitější látky; lze konzultovat způsob klasifikace v našem předmětu; lze se ptát i na vhodnost či správnost určitého výrazu v textu, žádat vysvětlení pravopisného jevu aj.
V této činnosti spolupracuje ASČ s jazykovou poradnu Ústavu pro jazyk český AV ČR, s nímž nedávno navázala partnerskou spolupráci jak v této problematice, tak v oblasti maturitní zkoušky. Nesuplujeme jazykovou poradnu ÚJČ, ale jsme připraveni vyjádřit se rovněž k didaktickým aspektům konkrétních jazykových jevů včetně pravopisných.

V případě, že odpověď nebude jednoznačně doložitelná odbornou literaturou, bude konzultována s více členy ASČ, kteří se na danou oblast specializují. Samozřejmostí to bude při posuzování slohových prací, k nimž se vždy vyjádří nezávisle na sobě tři zkušení certifikovaní hodnotitelé.

Prosíme však potenciální tazatele, aby se nejprve pokusili nalézt odpověď v běžných příručkách, zejména ve Slovníku spisovné češtiny, v Pravidlech českého pravopisu a v internetové pradně Ústavu pro jazyk český na adrese http://prirucka.ujc.cas.cz. Naše poradna je určena především jazykovým a literárním jevům a problémům spojeným s výukou předmětu český jazyk a literatura na školách.
Sloužíme i širší veřejnosti, ale předpokládáme, že se na nás budete obracet s dotazy, které postihují složitější jevy, jež není snadné operativně vyhledat v snadno dostupných zdrojích.

Těšíme se na Vaše dotazy a podněty. Pište prosím na adresu poradna@ascestinaru.cz nebo i ascestinaru@ascestinaru.cz. Požádat o názor či radu mohou samozřejmě nejen kolegové vyučující, ale též studenti i široká veřejnost.

Dotazy, jež budou zajímavé či budou podle našeho názoru zasahovat širší okruh zájemců, budeme zveřejňovat na našem webu, a to vždy bez uvedení jména tazatele či tazatelky; samozřejmě přidáme odpověď odborníků naší poradny.