První číslo letošního ročníku Naší řeči je v zásadě monotematické: věnuje se téměř výlučně problematice psaní velkých písmen. To nesporně souvisí se současnými úvahami, zda by nebylo vhodné tento problematický pravopisný jev podrobit revizi a eventuálně v něm navrhnout normativní změny. Jde o téma, jež je pro praktikující češtináře 2. a 3. stupně navýsost aktuální.

Články

Markéta Pravdová: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření
Ivana Svobodová: Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen
Adam Kříž Hana Prokšová: Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

Posudky a zprávy

Robert Adam, Milan Harvalík, Ondřej Koupil, Václav Petrák, Vladimír Šmilauer, Irena Vaňková: Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012

Drobnosti

Anna Černá: Šerpa
Kamila Smejkalová: Červená karkulka

Z dopisů jazykové poradně
(Jak psát G/gestapo, W/wehrmacht, SS-O/obergruppenführer apod.?)

Podrobněji ad:

Markéta Pravdová: Psaní velkých písmen v češtině – výsledky dotazníkového šetření

Článek uvádí výsledky dotazníkového výzkumu týkajícího se psaní velkých písmen. 38% respondentů mělo profesionální vztah k českému jazyku. Výzkum zahrnoval: a) testování znalosti psaní velkých písmen v češtině; b) názory respondentů na testované typy; c) obecné názory respondentů na psaní velkých písmen v češtině. Test obsahoval jevy, jež by učitel-praktik i žák označili za typické „školské chytáky“ (uvádíme normativní varianty): Bydlím v hotelu Pyramida; Pracuji v kavárně U Hrnečku; bydlím na náměstí Míru…
Velmi zajímavé je sledovat názory respondentů na typy jako Sleduje Dvanáctý V/všesokolský S/slet, sleduje 39. Š/šachovou olympiádu nebo Žádost je třeba doplnit P/prezenční L/listinou, popř. K/kupní S/smlouva.
V závěrech z výzkumu se konstatuje, že pravidla psaní velkých písmen znalo 59% dotázaných. Snad nejzajímavější je skutečnost, že respondenti byli značně konzervativní v otázce možných změn současných pravidel: „Jednoduše řečeno, ač respondenti výzkumu pravopisné normy pro psaní velkých písmen v českém jazyce zcela neovládali, po objasnění pravopisných zásad byli pro zachování stávajících PČP a žádné změny si nepřáli.“

Ivana Svobodová: Názory respondentů v dotazníku na psaní velkých písmen

Tento článek navazuje obsahově na příspěvek předchozí a rozvádí podrobně výsledky názorů respondentů v dotazníku. Rozhodně zajímavé je sledovat názory na typy Severní ledový oceán, Spojené státy americké. (Pozn. JK: V PČP jsou v oblasti psaní velkých písmen zcela určitě nedůslednosti: není např. vidět, proč máme psát Severní ledový oceán, ale Velké Solné jezero.)
Velmi podrobný a přehledný výčet odpovědí zde vypovídá nejen o složitosti této problematiky, ale i o postojích rodilých mluvčích k mateřštině: „Zakažte prosím vás (nikoli Vás) psaní velkých písmen v zájmenech 2. osoby […] Je to děs a už mě nebaví napomínat lidi, že Ti, Tebe se nepíše. Úcta se dá vyjádřit i méně patolízalsky než laciným velkým písmenem.“
Závěr článku: „Podstatné a relevantní je to, že 86 % respondentů odmítá jakékoli zásadní změny, a to i přesto, že se v dotazníku dopustili chyb.“

Adam Kříž Hana Prokšová: Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

V tomto článku se pojednává o typech Záliv (místo Perský záliv), Pravidla (místo Pravidla českého pravopisu). Pro češtináře-učitele je určitě zajímavá i pasáž, v níž se rozebírá psaní velkých písmen v úředních dokumentech, jako např. Smlouva, Kupující.

Anna Černá: Šerpa

Tento příspěvek lze doporučit jako ilustrativní doklad podstaty metonymie. (Pozn. JK: Buďme upřímní, definice typu „přenesení pojmenování na základě věcné souvislosti“ neříká mnoho ani žákům, ani – pohříchu – nám učitelům.)
Skutečnost, že se toto slovo dnes velmi často píše s malým písmenem, dokládá právě onu metonymickou záměnu: (šerpa) „není hodnocen jako pojmenování příslušníka etnické skupiny, ale označuje zkušené průvodce zahraničních horolezců a vysokohorských turistů […]“ Podobně down místo Downův syndrom aj.

Kamila Smejkalová: Červená karkulka

Přeskočme zajímavé „velkopísmenové“ analogie o typech Maková P/panenka, Sedící býk a sdělme rovnou: autorka konstatuje, že kodifikace dosud uvádí psaní s malým k, ale příručka ÚJČ Na co se nás často ptáte doporučuje nezamítat pravopisnou formu Červená Karkulka. Podle ČNK je dokonce posledně uvedená varianta častější.

Jiří Kostečka

Kategorie: Články, Naše řeč

5 komentářů.

 1. Vladimír Stanzel napsal:

  Jsem jednoznačně pro zjednodušení PČP v dané oblasti. Netuším, jací respondenti odpovídali, ale ve svém okolí nevím z kolegů a kolegyň o nikom, s kým bych na dané téma kdy byl mluvil, kdo by o zjednodušení nestál. Prof. Šlosar uvádí situaci, jíž byl přítomen – ředitel ÚJČ dal na pracovním soustředění učitelům a studentům vysokoškolské bohemistiky diktát na velká písmena. Nikdo! ho neměl bez chyb, ani DŠ. Je třeba exaktnějšího důkazu pro obhájení potřeby změn?

  • soukal napsal:

   Proti jakémukoli rozumnému zjednodušení nic nenamítám, ale obávám se, že věc není tak jednoduchá. Zjednodušení s sebou totiž nese nebezpečí nelogičností, viz např. název ulice V Jámě. Žákům pro praxi radím řídit se tím, jak je instituce (organizace, sdružení, firma apod.) uváděna na vlastním webu (firemních materiálech atd.). V případě nejednoznačností typu S/sídliště Míru nechť píší vše velké.

   • Vladimír Stanzel napsal:

    O nutnosti důkladného promyšlení případných změn není pochyb, jazyk je citlivý organismus, takže veškeré změny je nutno vážit na laboratorních vahách, o konzervatismu (mnohdy zdravém) jeho uživatelů nemluvě – stačí si vzpomenout na změnu PČP v r. 1993 a nutnost brzkého vydání dodatku k nim.
    Ve školní praxi bychom se měli omezit jen na nejzákladnější varianty a netrápit žáky „špeky“, chytáky a diktáty či cvičeními, se kterými bychom měli problémy i my sami.

    • Helena Průžová napsal:

     Pan kolega Stanzel má pravdu – vím ale o češtinářích, kteří dají žákům do diktátu Pražskou ulici (v Praze) bez jakéhokoli kontextu, podle kterého by pochopili, že jde o vlastní název.
     Co se týče kontroly vlastních názvů na webových stránkách firem, prohlížím je velmi často kvůli nejasnostem v psaní velkých písmen (ale např. i pomlček, mezer, názvů produktů apod.) a musím říct, že ani tam často nelze daný jev ověřit.

     • Josef Soukal napsal:

      Myslím, že se shodujeme v tom, že jedním problémem je samotné psaní velkých písmen a druhým školní praxe. Teď mne napadlo, že by nebylo na škodu dát dohromady soupis jevů, kterými nemá cenu zatěžovat žáky na druhém, ale i na třetím stupni.

Zanechat odpověď