Maturitní zkouška je nejen završením středoškolského studia, ale i neuralgickým bodem celého středoškolského vzdělávání. To ukázal mj. i vývoj diskusí posledních dvaceti let a vášnivé polemiky o podobě i metodách hodnocení maturitní zkoušky po zavedení tzv. nového modelu v r. 2011.

Asociace středoškolských češtinářů zastává názor, že maturita má být v co nejvyšší možné míře objektivizovaná. Podporuje komplexnost a nedělitelnost zkoušky o třech částech, jež zahrnují ústní zkoušku, maturitní test a maturitní slohovou práci. Podporujeme centrální hodnocení slohových prací, resp. jeho opětovné zavedení v roce 2018, po ukončení přechodného období. Vytvořili jsme návrh celkové vnější koncepce maturitní zkoušky, která podle názoru členů ASČ reflektuje potřeby společnosti; zároveň jsme vypracovali návrh úprav struktury a obsahu maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Asociace středoškolských češtinářů se zdržuje jakýchkoli návrhů na vnitřní podobu maturitní zkoušky z jiných předmětů než z českého jazyka a literatury.

Konkrétní texty k dané problematice naleznete v pododdílech této rubriky.