Z dotazů vznášených některými rodiči i žáky ZŠ je zřejmé, že část zainteresované veřejnosti není obeznámena se specifikací požadavků, na jejichž základě jsou vytvářeny testy pro přijímací zkoušky. Připomínáme proto příslušný dokument na stránkách CZVV. Na dokument znovu upozorňujeme i z toho důvodu, že pro letošní školní rok došlo k jeho aktualizaci.

K aktualizaci na základě informací poskytnutých CZZV uvádíme:

Specifikace požadavků pro JPZ z ČJL byla pro školní rok 2021/2022 aktualizována: došlo k formálním a obsahovým úpravám tohoto dokumentu. Do každého ze tří oddílů určených příslušným oborům vzdělání byla přidána část obsahující informace, které se týkají přípravy na JPZ. Do úvodu všech tří částí byla přidána věta specifikující celkové zaměření didaktického testu: V didaktickém testu je kladen důraz především na ověřování čtenářské gramotnosti a s ní souvisejících dovedností. V dokumentu bylo upraveno pořadí jednotlivých okruhů ověřovaných vědomostí/dovedností: začíná se porozuměním textu, nikoli pravopisem. Poslední formální změnou je úprava označení jednoho okruhu: místo názvu slohová výchova se používá název komunikační a slohová výchova.

Obsahové úpravy specifikace požadavků se týkají vyřazení některých požadavků. Znalost vyřazených pojmů nebude prostřednictvím didaktických testů ověřována, tyto pojmy však mohou být součástí úloh ověřujících porozumění textu (tzn. žáci budou mít k dispozici definici příslušného pojmu). Neznamená to však, že by učitelé vyřazené pojmy neměli, nebo dokonce nesměli učit. Je na rozhodnutí každého učitele, zda s některými, do jisté míry nadstavbovými pojmy žáky seznámí, či nikoli. Další obsahové úpravy se týkají zpřesnění některých požadavků. Některé, zpravidla příliš obecně formulované požadavky byly doplněny či konkretizovány. Rozsah vědomostí a dovedností, které jsou ověřovány v rámci JPZ, nebyl při úpravách rozšířen. Doplnění, respektive konkretizace požadavků je v souladu se zadáním úloh z předchozích ročníků JPZ.

Pro všechny tři typy testů platí, že nejvíce jsou v testech zastoupeny úlohy ověřující porozumění textu. S porozuměním textu totiž souvisí i některé úlohy zařazené do lexikologie, například posuzování významů slov, nebo úlohy zařazené do syntaxe, například převedení řeči nepřímé do řeči přímé. Podstatné je také to, že řada úloh z oblasti lexikologie, syntaxe a morfologie má dovednostní charakter, ryze vědomostních úloh je v testech minimum.

Úpravu specifikace požadavků iniciovalo MŠMT, zpracovalo ji CZVV ve spolupráci s NPI (v srpnu 2021; dokument byl publikován v prosinci 2021 po schvalovacím řízení MŠMT).

K úpravám požadavků došlo i v matematice (příslušný dokument je dostupný ve stejném odkazu).

Zanechat odpověď