Rádi bychom informovali všechny učitele českého jazyka, že máme k dispozici elektronickou verzi Encyklopedického slovníku češtiny, a to pod názvem Nový encyklopedický slovník češtiny. Je dostupný na www.czechency.org

Tento nový slovník nabízí mimo jiné i audionahrávky českých nářečí, videa vysvětlující znakovou češtinu a samozřejmě i texty, obrázky a grafy.

Základní informaci o slovníku naleznou zájemci ZDE

Editory Slovníku jsou: prof. PhDr. Petr Karlík, CSc., prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula, prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.

Jsme asociací češtinářů-praktikujících učitelů na základních a středních školách. Vzniká tedy otázka, nakolik tento slovník oslovuje právě nás. Řekněme rovnou, že jde o dílo vysoce odborné, primárně nepedagogicky zaměřené. To je však již úděl nás praktiků, abychom – pokud je to jen trochu možné – byli schopni a mocni dvou povinností:

1. sledovat pokud možno veškerou odbornou literaturu oboru;

2. didaktizovat ty její pasáže, které lze rozumně aplikovat na základních a středních školách s ohledem na cíle výuky naší mateřštiny.

Jen namátkou:

V souvislosti s neutuchávajícími debatami o státní maturitě a kritériích hodnocení slohových prací je jistě inspirativní např. heslo „Funkční styl“ – vizme ZDE

Naproti tomu je dosti sporné, zda se učitelé ZŠ a SŠ mohou opřít při neobyčejně složitém výkladu slovotvorby o heslo „Onomaziologická teorie slovotvorby“ ZDE.  

Není cílem tohoto příspěvku analyzovat obsah této nové příručky. Z hlediska učitelů-praktiků jde o publikaci, která je určena úzkému kruhu bohemistů-vědců. Obávám se ovšem, že většina adeptů bohemistiky na filozofických a pedagogických fakultách se s její vysokou lingvistickou odborností nesrovná.

To v žádném případě není negativní kritika předmětné publikace: prostě jen soudím, že její zaměření cílí jinam než do základních a středních škol. Jako inspirace a zdroj dalšího poznání, jako podnět zůstat „in(formován)“ – prosím, přivítejme a nahlédněme. 

Na závěr ještě jednou: tento text je nikoli recenzí, nýbrž informací.

PhDr. Jiří Kostečka, Ph.D.

Kategorie: Jazyk a jazykověda

Jeden komentář.

Zanechat odpověď