Článek publikovaný v časopise Studia paedagogica (roč. 19, č. 3, rok 2014) nepřináší překvapivá zjištění, spíše mapuje vymezené téma. Autorky své závěry shrnují takto:

Verbální vulgarita představuje všudypřítomný sociální fenomén. Obvykle se setkání s ním považuje za jednoznačně škodlivé. Domníváme se však, že k vulgaritě lze přistupovat i z hlediska jejích pozitivních konsekvencí pro proces socializace. Děti si prostřednictvím seznámení s vulgarismy rozšiřují slovní zásobu, pojmenovávají vlastní pocity na širší škále, diferencují povahu a pravidla různých sociálních situací atd. Lze dokonce říci, že vulgarita je antropologickou a vývojově psychologickou konstantou, a jako takovou ji není zcela možné (či správné) eliminovat. Otázkou je, jakou pozici k vulgaritě by měla zaujímat škola coby socializační instituce zodpovědná za udržování společenských norem (včetně lingvistických a sociálních norem regulujících vulgaritu). A zároveň jako instituce zodpovědná za individuální rozvoj každého žáka a žákyně, pro něž je žádoucí „zvládnutí a ovládnutí“ vulgarity (ve smyslu osvojení si tohoto jazykového rejstříku vedle jiných a schopnosti každý z nich účelně ne/užívat, tj. mít jej pod kontrolou). Jak ukázaly naše studie, již děti na prvním stupni verbální vulgaritu používají. Pokud akceptujeme, že vulgarita může mít některé kulturně psychologické neutrální/pozitivní funkce, bylo by vhodné ji ve škole zpracovávat vedle kázeňsky disciplinačního i v jiném výchovně vzdělávacím modu. Škola by měla formulovat pravidla regulující užívání vulgarity a pomoci dětem jim porozumět. Zvláště děti, které mají vulgaritu jako interiorizovanou jazykovou normu, si nemusí překračování situačních pravidel uvědomovat. Z prezentovaných studií vyplývá, že citlivost na situační pravidla je nižší u chlapců. Domníváme se, že se na tom silně podílí akceptace vulgarity v rámci maskulinní role, v důsledku které jsou chlapci méně než dívky disciplinováni, pokud hovoří vulgárně.

Článek ZDE

Viz též Petr Nejedlý: Vulgarismy v lexikálním systému a komunikaci

Aktuální publicistika na téma vulgarita prezidentských kandidátů

Zanechat odpověď